På rätt väg – men mycket återstår

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om Statskontorets utvärdering och läget i omorganisationen.Idag presenterades Statskontorets första rapport i utvärderingen om vår pågående omorganisation. Rapporten är den första i tre delar i en utvärdering som ska följa upp vårt förändringsarbetes förberedelser, genomförande och effekter. Till att börja med tycker jag vi ska vara tacksamma över att den här ambitiösa utvärderingen genomförs. Som oberoende granskning blir den en guldgruva att ösa ur, både för att bedöma hur väl förändringsarbetet fortgår och för att ta ställning till vad som kan behöva justeras.

När det gäller själva rapportens slutsatser tar jag med mig tre viktiga saker:

1. Mycket arbete återstår

Det har väl knappast undgått någon att det går lite trögt med delar av reformen. Rörelsen närmare medborgarna har gått väl långsamt. Vi behöver öka ansträngningarna för att våra kollegor som rycker ut på larm, utreder brott och arbetar med brottsförebyggande insatser ska få fler kollegor och bättre förutsättningar. En viktig del för att uppnå det är att stödfunktionerna kan erbjuda en större avlastning för de som arbetar i denna kärnverksamhet. Rekryteringar ska gå smidigt, rättslig vägledning ska vara snabb och precis, kommunikationen ska vara träffsäker och tillgänglig, upphandlingar ska ge hög kvalitet och it-system ska vara lätta att använda. Här finns mer att göra. Vi måste också snabba på arbetet för att låta alla medarbetare driva utvecklingen underifrån. Ni som arbetar med olika verksamheter vet i regel bäst om vad som behöver göras.

2. Vi måste vara realistiska

Statskontoret sätter förtjänstfullt vår stora reform i ett rimligt perspektiv. Detta är en förändringsprocess som saknar få motsvarigheter i vårt land. En komplex verksamhet som gör en stor förändring samtidigt som stora omvärldsförändringar snabbt förändrar förutsättningarna. Det har ökat svårigheterna på ett dramatiskt sätt. Vår förändring är inte heller bara en omorganisation. Det är ett helt systemskifte kring hur polisverksamhet ska bedrivas. Vi har satt ribban högt. Till det ska läggas alla gamla problem som inte hade lösts ut - löner, arbetsmiljön, underbemanningen, toppstyrningen med mera.

3. Vi har kommit en bra bit på vägen

Vi ska samtidigt glädjas över att vi har uträttat en hel del. De flesta medarbetare arbetar nu i den nya organisationsstrukturen, vi har fått en mer enhetlig och flexibel organisation i många delar och samordningen mellan polisens olika delar har ökat slagkraften. Vi kan nu bättre hjälpas åt där behoven är som störst. Allt detta är stora framsteg.

Det fortsatta arbetet

En viktig del i det fortsatta arbetet blir nu att fånga upp alla synpunkter som lagts fram. Vi har också tagit fram en egen lägesbild som ett komplement till Statskontorets rapport. Läs de här rapporterna och diskutera i arbetsgrupper och ledningsgrupper: Vad kan vi göra tillsammans för att ge alla medarbetare de bästa förutsättningarna? Detta står också i fokus för det åtgärdspaket som vi i nationella ledningsgruppen redan arbetar med.