Justeringar diskuteras

Diskussion om justeringar i organisationen och polisens prioritering av mordutredningar. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan har vi haft möte med nationella ledningsgruppen. Vi diskuterade bland annat hur vi ska ställa oss till de förslag om ändringar i organisation och arbetssätt som nu bereds inom Polismyndigheten. Uppdraget är en av punkterna i den åtgärdsplan som vi i polisledningen tog fram i september.

Diskussion om ändringsförslag

Arbetet har letts av rikspolischefens kansli som har gjort en omfattande inventering genom att åka runt i landet och samla in synpunkter från medarbetare på alla nivåer. Utifrån det har ett flertal förslag tagits fram inom fyra olika områden:

  • Förstärkta resurser i kärnverksamheten
  • Förbättrat verksamhetsstöd
  • Tydligare ledning och styrning
  • Stärkt chefsskap

Rent konkret handlar några av förslagen om gränsdragningen mellan regioner och nationella avdelningar, hur vi kan öka stödet till chefer som har ett stort kontrollspann och att vi ska utreda och analysera personalbehoven i lokalpolisområdena.

Facklig förankring nästa steg

I ledningsgruppen diskuterade vi alla förslagen och gjorde sedan några preliminära slutsatser utifrån det. Jag tycker att förslagen visar på en stor lyhördhet för de synpunkter som har kommit in från hela organisationen. Hela förslagspaketet ska diskuteras nästa måndag med arbetstagarorganisationerna på nationell nivå. Efter det får vi se hur vi kan konkretisera allt som har kommit upp i diskussionerna. Återkommer i denna fråga.

Möte med de högsta cheferna

I veckan hade vi också ett möte med Polismyndighetens 150 högsta chefer i Stockholm. Vi hade bland annat besök av inrikesminister Anders Ygeman. Han berättade att han förväntar sig mer effekt av omorganisationen, bland annat bättre utredningsresultat, men riktade också ett varmt tack till alla polisanställda som slitit hårt under en ansträngd tid. Jag uppfattade att det var bra stämning bland cheferna. Någon form av lättnad märktes kring att de mekaniska delarna av omorganisationen i princip är avslutade. Kändes också bra att vi har stor samsyn om att det är motivation och delaktighet bland medarbetarna som är vår viktigaste framgångfaktor kommande år.

Begreppet ”saneringsmord”

I det mediala flödet har det i veckan påståtts, med anledning av dubbelmordet i Rinkeby, att polisen lägger lägre prioritet på mord som sker i kriminella miljöer. I SVT:s Veckans brott hävdades det att polisen internt benämner det som ”saneringsmord”, där vi låter de kriminella ta kål på varandra och utreder brotten sparsamt. Jag noterar att det är fler än jag som reagerar på denna beskrivning. Det är ett påhopp på poliser och polisanställda som går långt över anständighetens gräns. Bakom varje mordoffer finns en hel krets med förkrossade nära och kära. Självklart har vi deras bästa i åtanke och gör allt som står i vår makt för att hitta de skyldiga. Offrets bakgrund saknar helt betydelse när vi dimensionerar personalresursen till en mordutredning. Sedan kan vi ibland tvingas göra prioriteringar mellan mordärenden när läget är ansträngt. Men det är en helt annan fråga.

Det svåraste av beslut

Slutligen. I veckan uppmärksammades på nytt en händelse från i somras där en kollega i södra Stockholm avlossade sitt tjänstevapen med dödlig utgång. Som vanligt utreds vårt agerande i detta ärende noggrant under ledning av åklagare. Utredningen pågår ännu. Detta påminner oss återigen om polisens svåra uppdrag. Carolina Paasikivi, polismästare i Stockholm Syd, skrev några kloka ord efter denna händelse: ”Beslutet att skjuta går på några sekunder. Upplevelsen och ibland ifrågasättanden och tvivel kan finnas med resten av livet. Jag vill uttrycka den största respekt för att vara i den här situationen – att fatta beslutet och att leva med följderna”.

 Dan Eliassons signatur