Viktiga åtgärder för polisens framtid

Dan Eliasson skriver i sitt veckobrev om polisens åtgärdsplan, idrottsrelaterad brottslighet och om påvebesöket.


En gång i månaden träffar jag, Mats Löfving, chefen för Noa och Eva Årestad Radner, chef för rikspolischefens kansli delar av ledningen för Justitiedepartementet i form av statssekreteraren Charlotte Svensson och några av hennes närmaste medarbetare. Syftet är att stämma av läget och diskutera frågor av gemensamt intresse. Min bild är att detta är både bra och konstruktiva samtal.

I veckan pratade vi bland annat om utvecklingen av omorganisationen, åtgärdsplanen (se nedan), polisens ekonomi samt trafikbrotten. När det gäller frågan om trafikbrott presenterade vi Polismyndighetens strategi för trafik som beskriver hur vi arbetar för öka tryggheten och minska brottsligheten i trafiken. Det gör vi genom att arbeta med trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, kontroller av yrkestrafik och brott på väg. Regeringen vill på det här området se förbättrade resultat på samma sätt som de vill se när det gäller övrig utredningsverksamhet.

Åtgärdsplan

För att bland annat vända resultatutvecklingen arbetar den nationella strategiska ledningsgruppen sedan i september med en åtgärdsplan. Den innehåller en mängd åtgärder. Bland att har rikspolischefens kansli fått uppdraget att titta på om det finns anledning att justera i organisation och/eller arbetsmetoder. I de nationella strategiska och operativa ledningsgrupperna diskuterar vi åtgärder för att förbättra och effektivisera såsom vår jourverksamhet, brottssamordning, ärendesamordning samt rekryteringar av civilanställda utredare. Åtgärdsplanen förhandlas nu med arbetstagarorganisationerna för att skapa en bred uppslutning och samsyn kring insatserna.

Idrottsrelaterad brottslighet

Veckan inleddes annars med ett möte om idrottsrelaterad brottslighet mellan Riksåklagaren, Generaldirektören för Brottsförebyggande rådet, ordförande för Riksidrottsförbundet och undertecknad. Frågorna är viktiga. När det gäller matchfixning diskuterade vi rättsläget. Det är svårt att ställa någon till svars om inte muta eller hot har använts. Regeringen har bland annat därför tillsatt en utredare som ska lämna förslag till regeringen senast i mars nästa år. Jag uppfattade det som att samtliga berörda parter vill se både tydliga straffrättsliga regler och tillräckliga straffsatser så att lämpliga tvångsmedel kan användas. Jag hoppas att utredaren fångar upp detta.

Vi diskuterade också ordningsstörningar och våld i anslutning till fotbollsmatcher. I Stockholm arbetar vi enligt en modell där polis och åklagare på plats fattar de nödvändiga besluten för insatser och lagföring samt att arrangören på motsvarande sätt på plats fattar beslut om avstängning. På alla orter i Sverige där det spelas högriskmatcher borde vi arbeta på samma sätt. En snabb reaktion med tydliga konsekvenser är en framgångsfaktor för detta precis som för all annan typ av brottslighet.

Påven

Slutligen besökte påven Sverige i början av veckan. Till alla som på ett eller annat sätt bidrog till att alla arrangemang kunde genomföras under säkra och trygga former vill jag rikta ett stort tack. Bra jobbat!


Dan