Vi skyddar grundlagens rättigheter

Polisen ska slå vakt om utsatta gruppers trygghet. Läs rikspolischefens veckobrev.

Under flera års tid har polisen arbetat för att förstärka insatserna för att utreda och förebygga brott som drabbar de grundläggande fri- och rättigheterna. Det här var en av de första särskilda satsningarna som gjordes i den nya Polismyndigheten. Förra veckans attacker mot judiska samlingsplatser i Malmö och Göteborg visar att det var nödvändigt.

Fortsatt satsning


Polisen har flyttat fram sina positioner mot demokrati- och hatbrott under senare år. Satsningen som startade 2015 har inneburit att vi har särskilda demokrati- och hatbrottsbrottsgrupper i storstadsregionerna samt särskilt utpekade samordnare i övriga regioner. Vi har också satsat på att öka kompetensen, utveckla det förebyggande arbetet och att förbättra vår samverkan med övriga samhället. Under åren 2018-2020 tillförs ytterligare 30 miljoner kronor för detta arbete. Samtidigt lever vi i en allt oroligare tid där händelser i omvärlden ständigt påverkar hotbilden. Jag utesluter därför inte att vi kan behöva förstärka vår förmåga ytterligare. Religionsfriheten, yttrandefriheten och andra grundläggande fri- och rättigheter är grundbultar i vårt demokratiska samhälle. Vi måste slå vakt om utsatta gruppers trygghet.

Möte om upprop


I eftermiddag träffar jag företrädare för uppropet #nödvärn. Jag ser fram emot det mötet. Alla inspel hur vi kan utveckla vår förmåga att förebygga och hantera sexuella övergrepp och trakasserier välkomnar jag. Att lyssna och samtala är centralt. Det är uppenbart att det arbete som bedrivits inte varit tillräckligt. Mer måste göras och åstadkommas. Redan på måndag träffar jag arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen för att diskutera hur vi ska jobba vidare i denna fråga, bland annat med anledning av det som #nödvärn säger och föreslår.

Långsiktig finansiering


Under hösten har nationella ledningsgruppen, tillsammans med ekonomiavdelningen, bedrivit ett omfattande arbete för att fastställa polisens budgetramar. Nu har arbetet nått sin slutfas och jag kan konstatera att vi går in i nästa år med mycket starka finansiella förutsättningar. Med regeringens resurstillskott i ryggen har vi kunnat höja budgetramen med två miljarder kronor redan under 2018. Budgetramen utökas sedan ytterligare under 2019 och 2020. Genom denna satsning har vi nu full finansiering för satsningen på ytterligare 1 500 poliser och den snart redan genomförda utökningen med 1 600 civilanställda. Vi kan också lägga mer pengar på terrorförmågan, på IT-området och göra riktade satsningar till några regioner. Utöver det finns resurser för satsningar på löner och andra arbetsvillkor. Här finns sammantaget resurser för att skapa mycket polisverksamhet och bättre arbetsvillkor.