Tack för fantastiska insatser

Rikspolischefen summerar 2017 och blickar framåt.

 

 Så här några dagar före jul känns det naturligt att både summera året som varit och blicka framåt. Tittar vi bakåt på år 2015 och 2016 så var de riktigt jobbiga. Omorganisationen, stora verksamhetsutmaningar och stora avgångar tärde på oss. År 2017 var fortsatt mycket ansträngt, men vi börjar nu se ljuspunkter inom flera områden.

Jag tror vi kommer att få slita hårt även under år 2018. Vi har en valrörelse framför oss och fortsatt stora verksamhetsutmaningar. Dessutom finns fortfarande saker i den nya organisationen som behöver trimmas. Vi väntar också fortfarande på effekterna av de nya poliser som ännu är under utbildning. Samtidigt kommer antalet poliser att börja växa i slutet av året. Jag hoppas också att den pågående lönerörelsen kan fortsätta den lönemässiga uppvärderingen av polisyrket. Detta borde innebära att vi kan komma mer i fas under 2019 och 2020, med mer resurser och fler medarbetare. Som vanligt finns det inte en bild av svensk polis och säkert finns det flera som vill beskriva vår utveckling på ett annat sätt. Men det här är min bedömning.

Perspektivskifte på gång


Om vi försöker beskriva året som varit lite närmare finns det många saker jag är mycket nöjd med. Det första är att vi alla börjar lämna omorganisationen bakom oss. Vi pratar inte längre om den, utan har fullt fokus på verksamheten. Perspektiven har ändrats. Vi pratar mindre om det inre arbetet och mer om att möta våra verksamhetsutmaningar. Jag tycker också tonaliteten i vårt interna samtal har förändrats något. Visst är det fortfarande många som är frustrerade, inte minst över lön- och karriärutveckling och bristande resurser. Men fler pratar nu om att det sakta börjar bli bättre även om mycket kvarstår. Det finns berättigade förhoppningar inför framtiden.

Utredningsresultaten vänder


Verksamhetsmässigt har vi vänt en negativ utveckling sedan 2010 gällande utredningsresultaten. Vi lämnar nu fler utredningar till åklagare än förra året och tecknen inför 2018 är att vi fortsätter förbättra våra resultat, vilket är ett måste. Men helårsresultatet när det gäller brott mot person är inte tillräckligt bra, även om trenden det senaste halvåret är positiv. Det här är ett område som fortfarande bekymrar mig mycket. Vår belastning när det gäller grova våldsbrott är fortsatt mycket hög. Jag vet att många av er som arbetar med dessa brott har för få kollegor och tvingas kämpa hårt. Ärendebalanserna för till exempel sexualbrott är fortsatt höga och kommer att kräva ytterligare insatser. Detta blir ett område som måste ha hög prioritet under nästa år.

Den operativa förmågan


När det gäller den operativa förmågan finns det flera saker som påverkar vår förmåga. Brottsligheten har ändrat karaktär med fler grova brott, bland annat dödligt våld och sexualbrott. Det har skett samtidigt som många kolleger har slutat. Det påverkar oss negativt. Samtidigt har vi visat att vi kan kraftsamla när det behövs. Många kolleger runt om i världen har imponerats över vårt resoluta agerande vid terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och det känns bra att rättegången kan påbörjas i februari. Nazistdemonstrationen i Göteborg i september ställde våra kollegor inför stora utmaningar. Delar av Polissverige hjälpte till och ordningen kunde upprätthållas genom ett imponerande arbete av kommenderingen. Toppmötet i Göteborg i november där stats- och regeringschefer från hela EU deltog var ytterligare en utmaning som löstes med bravur. Jag vet att vår statsminister var väldigt nöjd med vårt arbete.

Men det är inte bara de stora händelserna som avgör vår framgång. Det är snarare i vardagen vår verksamhet gör störst skillnad. Vi möter förtvivlade människor som behöver vår hjälp. Det sociala utanförskapet är större än de flesta känner till. Brott i nära relationer, dödligt våld, sexualbrott och misshandel möter oss som organisation varje dygn. Missbrukare som måste till behandling eller vård. Viktiga beslut ska fattas under ofta svåra omständigheter. Tiden räcker inte till för oss och ofta blir matstunden alltför sen och avrapporteringen görs på tider då vi helst redan skulle vara hemma. Samtidigt är kamratskapen stark och lojaliteten mot uppdraget stor. Detta vardagsslit är grunden i vårt arbete och måste ges bättre förutsättningar kommande år.

Särskilt om de utsatta områdena


År 2006 sköts 8 personer till döds vid skjutningar i kriminella miljöer. I år kommer siffran att bli runt 40 personer. Mer än 200 skjutningar har ägt rum. Det krävs mer insatser från hela samhället för att bryta denna negativa trend. För att uppnå det krävs ytterligare personalförstärkningar till de utsatta områdena, fördjupat samarbete med andra myndigheter, kommuner och privata aktörer, samt genom teknikutveckling av bland annat vår kameraövervakning. För att klara det måste fler bidra. Att sätta fler i arbete, förbättra skolresultat, lyfta boendemiljöerna och arbeta för en bättre folkhälsa är ett måste om varaktig förändring ska kunna uppnås i de utsatta områdena. Det krävs också tydligare konsekvenser för de som helt ställer sig utanför samhällets gällande spelregler. Tillsammans med övriga samhället måste vi förändra situationen till det bättre i ett antal särskilt utsatta områden fram till 2020. Allt annat är ett misslyckande.

Attackerna mot våra kollegor


Det som bekymrar särskilt är naturligtvis attackerna mot våra kollegor. Sprängningen vid polishuset i Helsingborg, skotten mot hemmet i Västerås, handgranaten mot polishuset i Uppsala, sprängningen av en kollegas bil norr om Stockholm, knivhuggen mot kollegan på Medborgarplatsen utmärker sig särskilt. Men många fler är de fall där andra kollegor har råkat ut för våld, stenkastning och övergrepp av olika slag. Allt detta gör mig ursinnig. Här får ingen tvekan råda. Vi måste vara kraftfulla och beslutsamma i arbetet med att lagföra de som attackerar oss. Här satsar vi nu ännu mera resurser både på de berörda brottsutredningarna och på arbetsmiljöfrågor.

It-brotten utmanar


Att bedrägerier över nätet ökar är väl känt. Likaså att andra typer av brott över nätet utvecklas i negativ riktning. I år har en person för första gången dömts för våldtäkt över nätet. Genom hot har en man förmått barn begå grova övergrepp på sig själva. Det understryker det vi redan vet: vi måste öka resurserna på detta område. Vi har byggt ett nationellt it-brottscenter och ska nu bilda regionala motsvarigheter. Det skapar en stark nationell förmåga som ger betydligt bättre förutsättningar att förebygga och bekämpa brott på nätet. Att vi har en IT-avdelning som nu levererar verksamhetsviktiga system och lösningar är välkänt. Många anser att vi börjar närma oss en ledande position i Sverige, exempelvis när det gäller mobila verksamhetslösningar. Med satsningarna på den nationella och de regionala it-brottsenheterna kan vi möta de nya utmaningarna på nätet.

Metoo och nödvärn


Mot slutet av året har en världsomfattande rörelse mot sexuella övergrepp och trakasserier mobiliserats. När så många berörda stiger fram och med stort mod vittnar om sina upplevelser blir det en kraft och en omfattning som överväldigar. Jag har tagit stort intryck av denna rörelse. För mig är det självklart att arbetet med sexuella övergrepp och kränkande särbehandling inom polisen måste vara en prioritet under kommande år. Här krävs att vi tänker i nya banor. Ord som "att man måste tåla lite jargong och kunna bita tillbaka" är inte okej för att försvara kränkningar. Inte heller är friktion mellan olika yrkeskategorier acceptabelt. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag brukar man säga inom idrotten. Det gäller även för oss. Här utgår jag från att vi tillsammans vill sträva mot "de goda värderingarnas" polis. Med vårt uppdrag att bekämpa brott och värna de grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen borde det vara en självklarhet.

Våra resurser


Ingen har väl missat det samtal om resurser som förts i det offentliga samtalet. I början av året lämnade vi för andra året i rad in ett mycket skarp budgetunderlag till regeringen. Budskapet var tydligt: det är nu dags för kraftfulla förstärkningar. Regeringen har lyssnat på våra önskemål och har gjort bedömningen att polisen ska tillföras rekordstora belopp till år 2020. Det här gör det möjligt att både växa i antal och förbättra arbetsvillkor och löner. Det känns också väldigt viktigt att regeringen anser att vi ska växa ännu mer åren 2021 till 2024. Det arbete som nu har påbörjats för att ta höjd inför 2024 och påbörja den långsiktiga planeringen saknar motsvarighet bland våra grannländer. Andra minskar. Vi växer.

Vår viktigaste tillgång


I allt det som nu beskrivits finns en röd tråd: alla anställda inom polisen. Jag försöker vara ute i verksamheten varje onsdag för att ha örat mot marken och lyssna och lära. Jag träffar kolleger, åker radiobil, följer utredningsverksamheten, lär mig om forensiken, lyssnar på polisens kontaktcenter och följer verksamheten på de regionala ledningscentralerna. Jag tar del av prognoser från ekonomiavdelningen, följer utvecklingsarbetet på IT och arbetet med att behålla och rekrytera anställda som sker vid HR. Juridik och kommunikation spelar allt större roll i vårt samhälle och verksamheterna utvecklas hela tiden.

Överallt möts jag av engagemang och höga ambitioner. Kolleger som gör skillnad för människor i vardagen och som hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten. Det gör mig glad och varm i själen. Det gör mig också väldigt ödmjuk i min egen roll, där ansvaret vilar tungt på mig att som ytterst ansvarig för verksamheten i myndigheten skapa så bra förutsättningar som möjligt. Alla ska ha möjlighetet att göra ett bra jobb. Tillsammans med alla region- och avdelningschefer har vi i ledningen försökt leva utifrån vår styrfilosofi, det vill säga att minska detaljstyrningen och ge er alla större befogenheter. Våra ambitioner är höga och vi arbetar hela tiden för att förbättra förutsättningarna för verksamheten.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla för fantastiska insatser under 2017. Jag hoppas att ni får möjlighet till någon form av ledighet under jul- och nyårshelgerna så att vi tillsammans har kraft att ta oss an ett utmanande 2018. Vi ses på det nya året någonstans i verksamheten.

God jul och gott nytt år