Poliser i yttre tjänst förtjänar bättre lön

Jag har fått ett angeläget brev från utryckningspoliserna vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Här är mitt svar på brevet.

Brev från poliser på utryckningen Norrmalm

Hej!

Tack för ett bra och viktigt brev. Jag vill börja med att säga att jag och övriga adressater av brevet delar era uppfattningar i många frågor. Mycket av det ni pekar på är just de frågor som ligger till grund för det reformarbete som nu pågår i Polismyndigheten.

Men, låt oss ta era frågor var för sig. Jag ska försöka vara så tydlig som möjligt. För jag tror att det är bra i sådana här sammanhang. Jag misstänker dessutom att fler arbetskamrater än ni på Norrmalm kommer att läsa detta svar.

När det gäller lön så vet ni att det pågår en lönerevision och att samtal/förhandlingar pågår med Polisförbundet. Från arbetsgivarens sida vill vi satsa särskilt på de som jobbar i yttre tjänst i lokalpolisområden, just den grupp Ni tillhör. Det är en särskild och prioriterad satsning från arbetsgivaren i årets lönerevision. Vi tycker att det rimmar väl med intentionerna i reformen, dvs. närmare medborgarna och mer tillgängliga. Personligen tycker jag också att den del av våra arbetskamrater som jobbar under svåra förhållanden i våra utsatta områden inte bara förtjänar samhällets stora uppskattning, utan också en bättre lön än de har idag. Här tycker jag inte att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har nått hela vägen fram i tidigare lönerörelser. Vi vill bidra med att justera detta, med början i denna revision.

I detta sammanhang vill jag återigen nämna lönerna för de lägst betalda poliserna. Som ni vet gjordes i förra lönerevisionen en särskild satsning på denna grupp. Övriga poliser fick avstå en del av sin höjning för att de lägst betalda och de nyanställda skulle få 24 500 kr. I somras lönesatte vi de nya polisassistenterna på en snittlön som nästan nådde upp till samma summa. Detta utan att övriga poliser behöver avstå från löneförhöjning. Vi har alltså i nya myndigheten höjt snittnivån för inträde i Polismyndigheten med nästan 3 000 kr utanför lönerevisionen. Detta är en kraftig satsning från arbetsgivaren och om ni frågar runt i Myndighetssverige tror jag inte att ni hittar många motsvarigheter under senare år. Som en konsekvens av detta har en del av er som jobbat några år hamnat i paritet med nyanställda, i några fall till och med lägre än nyanställda. Det var vi medvetna om och det ska vi försöka justera. Men det är ett långsiktigt arbete där vi kanske inte kommer att nå hela vägen i denna lönerevision. Riktningen om vart vi vill och är på väg är dock tydlig.

Här vill jag också kommentera påståenden om att jag lovat 24 500 kronor för framtiden. Det stämmer inte. Alla som är insatta i lönerevision vet att det inte går att göra denna typ av utfästelser utanför revisionstillfällena. Här måste det finnas någon form av missförstånd eller så har jag vid något tillfälle uttryckt mig oförsiktigt, i så fall ber jag om ursäkt för det. Men det som gäller kan i grunden inte missförstås. Det framgår tydligt i löneavtalet från augusti 2014 att det handlade om en engångssatsning, eftersom Rikspolisstyrelsen upphörde som lokal part utan behörighet att sluta ett lokalt kollektivavtal från sista december 2014.

När det gäller belastning så tror jag att alla aktörer, inklusive alla i ledningen, denna och tidigare regeringar och en enig riksdag, delar er analys. Det är bristen på poliser i yttre tjänst som är en av orsakerna till den ombildning vi nu genomför. Därför pågår nu ett omfattande arbete för att flytta resurser från regions- och områdesnivåerna till lokalpolisområdesnivå. I en del regioner kommer inte detta att synas så tydligt innan vi gått in i det vi kallar nyläge 2. På andra områden märks det redan nu. I exempelvis Stockholm har spaningen mot narkotika delvis flyttats till lokalpolisområdena och jag vet att även visst arbete mot bostadsinbrott som tidigare sköttes på polisområdet numera utgår från lokalpolisområdet.

Det faktum att region Stockholm går från 9 polismästardistrikt och ett 40-tal närpolisområden till att organisera sig i fyra polisområden och 18 mer bärkraftiga lokalpolisområden gör också att jag känner mig trygg i att den operativa slagkraften avsevärt kommer att förbättras.

En annan fråga som behöver diskuteras är arbetstidens förläggning. Klas Johansson, regionpolischef i Norr, har i uppdrag att titta på denna fråga. Detta samtal måste ske i stor öppenhet med stor inblandning av de medarbetare som berörs. Vi måste tillsammans arbeta fram hur våra arbetade timmar gör bäst nytta. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi blivit betydligt fler poliser under de senaste tio åren. Från nivåer på ca 16 000 poliser till dagens nivå på cirka 20 000. Det hindrar inte att vi kan och bör bli fler, i samklang med vårt samhälles utveckling.

När det gäller utbildning så förstår jag er oro. Uppdraget på ett lokalpolisområde är många gånger bredare än det uppdrag många haft tidigare då man ibland kunnat specialisera sig på ett särskilt område, exempelvis narkotika eller trafik. Här måste var och en föra ett samtal med sin chef om de utbildningsbehov som behöver tillgodoses. Vi måste alla vara trygga i våra roller för att kunna göra ett bra jobb.

Det här var i korthet några reflektioner med anledning av ert brev. Jag ska försöka komma förbi i veckan för att diskutera nämnda frågor vidare. Jag vet att Towe Wisell Skjöld (chef för Norrmalmspolisen) har medverkat i många utsättningar de senaste dagarna för att diskutera löner och arbetsvillkor. Den typen av ledarskap gillar jag.