Rikspolischefen: Jag är omgiven av stjärnor!

Rikspolischef Dan Eliasson önskar alla medarbetare en riktigt god jul.

Till att börja med. Ett stort tack för detta år!

Vilket privilegium det är att få vara med och leda svensk polis in i framtiden. Ska jag summera mina intryck från året hamnar jag i en enda stark känsla. En enorm stolthet inför det arbete ni alla utför. Jag får ofta denna varma känsla i bröstet. Det kan vara vid ett besök någonstans i landet och samtal med kloka arbetskamrater, vid möten med mina chefskollegor, i samband med något inslag i medierna eller vid samtal med vanliga människor. Alla dessa kloka, professionella och inkännande arbetskamrater som finns inom svensk polis. Jag möter lysande stjärnor överallt.

Genomförandet av polisens omorganisation innebar att polisen ska genomföra tre tydliga förflyttningar. Förflyttningarna sammanfattas i vår nya verksamhetsidé: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.

Vad har vi alla uträttat då?

Om vi börjar med närmare medborgarna. Vi har under året tagit flera steg för att trycka ut resurser och bli mer tillgängliga i lokalsamhället. Våra nya lokalpolisområden innebär att vi får en starkare polisverksamhet längre ut i kapillärerna. De nya lokalpolisområdescheferna kan ta ett större ansvar för helheten i sitt område. I lokalpolisområdet ska radiobilar kunna åka på akuta larm och de flesta brottstyper ska kunna utredas. Även det långsiktigt brottsförebyggande arbetet får nya förutsättningar genom tillsättningen av kommunpoliser och områdespoliser samt genom arbetet med medborgarlöften. Självklart skaver det i vissa avseenden. Förflyttningen kräver att många medarbetare får byta tjänstgöringsställe, nya lokaler, teknik m.m. ska också ordnas. Det kan också ta tid att bygga upp bra samarbetsformer med kommuner och andra på alla platser. Oavsett utmaningarna bygger vi nu fundamentet i den nya polisorganisationen.

Om vi går vidare till nästa förflyttning – tillsammans som en myndighet – ser det riktigt bra ut. Här menar jag att svensk polis har utvecklats starkt under året, även om det började lite trevande. Direkt på nyårsdagen hade vi ett första ledningsmöte där en akut fråga dominerade. Hur ska vi garantera tryggheten kring religiösa byggnader efter flera hot och försök att anlägga bränder mot sådana objekt? Efter en inledningsvis lite trevande diskussion fick vi igång en förstärkning med högre synlighet runt vissa objekt. Vi har sedan flera gånger under året testats i förmågan att snabbt växla upp vid hastigt uppkomna situationer – attentaten i Köpenhamn, gängskjutningarna i Göteborg, sprängdåden i Malmö, granatsprängningen mot en polisbuss i Stockholm, flyktingströmmen efter sommaren och införandet av gränskontroller. Eldprovet kom i samband med höjningen av terrorhotnivån och i sökandet efter en terrormisstänkt person i slutet av november. Med kort varsel fick vi ut ett stort antal synliga poliser över hela landet. Det var fantastiskt att få bevittna.

Den tredje förflyttningen är att vi ska leda det brottsbekämpande arbetet. Jag ser flera exempel på hur vi har blivit tydligare och mer drivande i flera viktiga frågor. Under året har vi till exempel, efter ett stort kartläggningsarbete, valt ut 14 områden i landet som vi ska ägna särskild uppmärksamhet. Det är platser där vi har svårt att verka fullt ut och där grovt kriminella måste pressas tillbaka. I dessa områden blir vår samverkan med kommuner och andra i lokalsamhället extra viktig. Till det ska läggas att vi har fått en ny energi och ett breddat mandat i den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Från år 2016 ska det arbetet även få en mer lokal prägel. Här börjar vi självklart med de 14 prioriterade områdena. Vi har också gjort en nystart i arbetet kring grundläggande fri- och rättigheter. Alla polisregioner får genom satsningen en förmåga att möta hatbrott och brott mot demokratins representanter.

Jag kan också konstatera att det gånga året har inneburit ett bra resultat i de delar av verksamheten som är lätt att följa upp statistiskt, dvs. utredningsverksamheten. Det är vanligt med stora produktionsbortfall i samband med stora omorganisationer. Hittills har vi sett en begränsad nedgång. För mig är det under rådande omständigheter ett bra resultat. Dessutom genomför vi nu ett stort antal åtgärder för att få bättre fart på utredningsverksamheten: renodling av PKC:s roll, utveckling av brottssamordningsfunktioner och tydligare ledning och styrning. Det viktigaste är kanske att vi ger större möjligheter för de som ska göra jobbet att hitta nya och effektiva lösningar. På detta område är vår ambition om ett medarbetardrivet utvecklingsarbete helt centralt.

Det finns en viss osäkerhet om hur verksamhetsresultaten kommer att utvecklas under år 2016. Vi är mycket beroende av hur omvärlden förändras. Fortsätter flyktingströmmarna och de medföljande gränskontrollerna? Består det förhöjda terrorhotet? Under januari ska vi presentera en analys för politikerna om vilka konsekvenser den höga arbetsbelastningen får för våra prioriteringar på längre sikt. Vi ska i redovisningen också redogöra för våra framtida resursbehov

För många medarbetare innebär omorganisationen spännande utmaningar. Nya uppdrag och nya sätt att arbeta kan stimulera många. Men alla upplever självklart det inte så. För vissa medarbetare har omorganisationen fått dramatiska följder. Vissa arbetsuppgifter flyttas till andra funktioner, för andra upphör verksamheten i den ort man hittills har tjänstgjort vid. Klart att de drabbade känner en viss hopplöshet i detta. För förändringar skapar målkonflikter. För vissa blir förändringarna små, för andra mer genomgripande. Men utan att ändra vissa förutsättningar uppnår vi inga effekter av omorganisationen.

Jag tror det viktigaste inför fortsättningen är att vi fortsätter ha en ärlig och öppen dialog om hur vi ska lösa ut svåra frågor. Här måste vi som arbetsgivare tillsammans med arbetstagarorganisationerna bättre försöka möta de svårigheter som uppstår. Vi behöver hitta kreativa lösningar för de som drabbas negativt, samtidigt som varje medarbetare som berörs har utmaningar att hantera på personlig nivå.

Jag vill på detta sätt uttrycka min stora glädje över att få vara en del av denna fina organisation och få möjlighet att jobba med så många kunniga och engagerade människor. 2015 har varit tufft, 2016 kommer också att vara en svår utmaning. Men tillsammans är jag övertygad om att vi kan bedriva en ännu bättre polisverksamhet och göra skillnad i människors liv och på så sätt genomföra det uppdrag som riksdag och regering har gett oss.

En del av oss kommer att jobba över jul och nyår. Andra kommer kanske vara helt lediga. Oavsett vilket önskar jag er alla en riktigt fin jul- och nyårshelg!

Stort tack för detta år!
Dan Eliasson