Polisens resurser, rekrytering och uppgifter

Läs rikspolischef Dan Eliassons veckobrev om tankarna kring budgetunderlag, reflektioner från ett besök i Göteborg, vapenlicenser och renodling av polisens uppgifter.

I veckan lämnade vi in vår samlade bedömning av polisens resursbehov för åren 2018-2020. För att kunna möta alla de behov som polisen har så behöver vi rejält mer pengar, 3,9 miljarder de kommande tre åren, för att främst kunna förstärka och möta en värld i förändring.
 
Sveriges befolkning fortsätter växa, antalet unga brottaktiva och det dödliga våldet bland kriminella ökar. It-brottsligheten bli alltmer omfattande och vi måste kunna följa med i utvecklingen. Till detta kommer krav på att vi ska höja vår förmåga att motverka terrorism och vår beredskapsförmåga.

Polisen behöver och måste få växa. Ledningens bedömning är polisen de kommande sex åren behöver anställa ytterligare 1 000 civila och 3 000 poliser utöver de 1 000 civila vi anställde under 2016.

Min förhoppning är att vi kommer att få mer resurser men vi ville också visa hur vi kommer behöva möta en situation där regeringen säger nej till mer resurser. I ett värsta scenario tvingas vi säga upp medarbetare och sänka eller överge viktiga ambitionshöjningar. Därför är vi tydliga i budgetunderlag. Det är allvar.

Reflektioner från Göteborg

I onsdags deltog jag på ett befälsmöte vid lokalpolisområde City i Göteborg. Vi diskuterade "läget i polissverige". Det blev ett bra samtal om stort och smått. En fråga som var mer framträdande än andra var rekryteringen till polisyrket och bilden av att vara eller bli polis. Flera uttryckte en oro över att fler kollegor lämnar och att vi inte lyckas fylla platserna på polishögskolan.

Frågan hur många poliser som behövs är ständigt aktuell. Min utgångspunkt är att vi måste bli fler samtidigt som vi som organisation måste klara av att ta emot de nya medarbetarna utan att förlora i effektivitet, engagemang och tillgänglighet. De poliser som tas in måste utöver utbildning, som kräver lärare och instruktörer, också ges handledning av en erfaren polis. Allt detta sätter gränser för hur snabbt vi kan växa.

Vi har en utmaning i att rekrytera morgondagens poliser. Vi fyller idag inte polisutbildningarna fullt ut. Vi behöver fler sökanden och se över hur vi lockar och attraherar fler att vilja bli poliser eller jobba inom Polismyndigheten. Vi borde alla fråga den som står och ska välja framtid om han eller hon funderat kring att jobba för polisen. Men för att lyckas måste vi både vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det handlar det om löner, arbetsvillkor, förutsättningar och möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.

I region väst arbetar en projektgrupp med att stödja genomförandet av våra medborgarlöften. I lokalpolisomåde City handlar det om synlighet för att skapa trygghet och insatser mot narkotika. På väg hem slogs jag av den motivation jag mötte. Det är ett totalt fokus och stort engagemang kring uppdraget att lagföra de kriminella och ge brottsoffren upprättelse. Känner mig stolt och ödmjuk inför de chefer och medarbetare polisen har.

Handläggningstider för vapentillstånd

I veckan hade jag också ett möte med närmare tiotalet av skytteföreningarna i Sverige. Frågorna handlade om våra handläggningstider för vapentillstånd, rättstillämpning och EU:s nya vapendirektiv och dess konsekvenser. Förväntningarna på oss att kanske främst korta handläggningstiderna är stora. I sommar hoppas jag att vi ska kunna börja använda den nya e-tjänst som vi utvecklat för att förenkla ansökningsförfarandet. Genom att digitalisera ansökningsförfarandet och delar av handläggningen kommer vi att utveckla vår service och effektivisera vårt arbete. Vinster för alla inblandade. Sådant vill vi se mera av!

Renodling av polisens uppgifter

Förra veckan fattades ett viktigt riksdagsbeslut som innebär en fortsatt renodling av polisens verksamhet. Med start i april ska Kriminalvården börja ta över allt fler av våra handräckningsärenden. Det kommer på lite sikt ge en avsevärd avlastning för ingripandeverksamheten. Nu kommer vi, istället för att agera transporttjänst, kunna ägna oss åt det vi är bäst på – förebygga, ingripa mot och utreda brott. Detta är bara början, det finns fler områden där polisen kan avlastas av andra i samhället. Vi för löpande diskussioner med regeringskansliet. Det är inga nya frågor men jag önskar som alltid att det gick lite fortare.