Nu krävs värme och hjärta!

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om flyktingströmmen i Europa, polisanställdas löneutveckling och medarbetardrivet arbete.

Även om konflikterna har pågått under en längre tid är det svårt att inte bli starkt berörd av det som nu sker i spåren av kriget och konflikterna i och runt Syrien. Miljontals desperata människor befinner sig på flykt från våld, förtryck och förföljelse. Det har skapat den största vågen av flyende människor till Europa sedan andra världskriget.

Det är svårt att sia om hur det här kommer att sluta, men mycket talar för att vi fortfarande befinner oss i början på en period där ett mycket stort antal människor vill ta sig till Europa för att söka asyl. Sverige är en huvuddestination för många av dessa flyende och kommer säkerligen fortsätta att vara det. Även om polisen inte är huvudansvarig myndighet för att pröva asylansökningar måste vi vara beredda på att hantera konsekvenserna av denna kraftiga ökning av asylsökande.

Särskild insats igång

Därför har vi nu satt igång en särskild insats inom polisen för att hantera situationen. Vår Nationella operativa avdelning leder arbetet för att polisen ska kunna samordna resurser och säkerställa en enhetlig hantering av frågan i hela landet. Det handlar om skapa en samlad lägesbild, en enhetlig rättstillämpning, en enhetlig kommunikation av vårt arbete samt en effektiv samverkan med andra myndigheter.

I ett sådant här läge är det viktigt att polisen visar medmänsklighet och mjukhet. Det är en inställning som ska prägla allt polisiärt arbete för att bemöta människor som söker skydd i Sverige. Det svenska samhället har bemött de flyende människorna med värme och hjärta. Svensk polis är en del av denna humanistiska hållning.

Lönesatsning på yttre tjänst

Snart startar förhandlingarna om de polisanställdas löner. Jag tror att vi behöver utveckla vår förståelse om hur systemet för den statliga lönebildningen fungerar. En central princip för denna är att statliga myndigheter inte får vara löneledande, dvs. löneutvecklingen får inte vara högre än i det privata näringslivet. Det innebär att om polisens löner ska öka mer än vid andra statliga myndigheter, måste de stå tillbaka och acceptera att polisen får mer av den statliga lönekakan. Hur troligt är det?

När det gäller den del av lönekakan som vi själva disponerar och kan besluta om har vi i ledningen en tydlig inriktning. Vi vill skapa utrymme för större löneökningar för de som har jobbat några år i yttre tjänst och som ska arbeta i de nya lokalpolisområdena. Men det här ska naturligtvis förhandlas. Vi kommer att ha ett löpande samtal om detta i olika sammanhang.

Medarbetardrivet arbete

Jag märker också att det finns en del missförstånd i diskussionen om vad som styr polisens omorganisation. Vi inför nu ett nytt sätt att styra polisens arbete. För det första har vi inte fått lika detaljerade anvisningar från regeringen som tidigare. Regleringsbrevet innehåller färre krav på vad polisen ska arbeta mot. För det andra ska vi arbeta med medborgarlöften. De ska tas fram lokalt i dialog med kommuner, näringsliv, ideella organisationer, enskilda medborgare m.fl. och ska utmynna i ett antal löften som ska styra polisens lokala arbete. Medborgarlöftena ska bygga på en lokal problembild och ska kontinuerligt följas upp och vid behov revideras.

Parallellt med detta vill vi skapa utrymme för enskilda medarbetare att tillsammans med chefer utveckla polisens arbetsmetoder. Det är det vi kallar medarbetardrivet utvecklingsarbete. Medborgarlöften och medarbetardrivet utvecklingsarbete är inte någon konstig managementfilosofi utan ett modernt sätt att både låta medarbetare och medborgare få styra polisens inriktning. Sammantaget ökar det förutsättningarna för ett mer lokalt förankrat och medborgarnära polisarbete.

Omställningen av ledningscentraler

I veckan var jag både i Halmstad och i Kalmar. I Halmstad pratade jag på den stora konferensen i Tylösand om trafiksäkerhet. Jag tror att jag kunde räta ut några frågetecken som seglade runt i rummet. Det finns på sina håll uppfattningen att den nya organisationen innebär att vi sänker ambitionsnivån på trafikområdet. Detta på grund av att vi lägger ner en del existerande trafikgrupper. Men organisation har inget med ambition att göra. Och skulle det ha det innebär det i det här fallet höga ambitioner, eftersom mycket av trafikverksamheten ska bedrivas just där vi stärker vår verksamhet, det vill säga i lokalpolisområdena.

I Halmstad passade jag också på att träffa ett stort antal arbetskamrater på stationen. Vi hade ett bra samtal om ombildningen, underrättelseverksamhet och lönerevisionen. Oerhört insatta arbetskamrater som hade många kloka medskick. Jag gjorde liknande övningar i Kalmar. Här ägnade vi de nya regionsledningscentralerna en särskild uppmärksamhet. Nyckelfrågan var hur en god arbetsgivare agerar när arbetsuppgifter flyttas inom regionen. Det här är en viktig fråga. Vi för nu samtal med våra fackliga kamrater för att hitta så bra lösningar som möjligt för alla berörda. I Kalmar så kommer till exempel arbete vid Polisens kontaktcenter,PKC, att vara ett alternativ.