Medarbetare ska bestämma mer

Rikspolischef Dan Eliasson skriver om åtgärder för att förbättra resursläget, arbetsmiljön och medarbetarinflytandet.

 

För några veckor sedan skrev jag om de hinder som finns i vår verksamhet. Det handlar om frågor som löner, inplaceringar, chefstillsättningar, utrustningsfrågor, arbetsbelastning, teknikstöd, arbetsmiljö med mera. Det här är frågor som vi ska arbeta med på alla nivåer i polisorganisationen. Vi i ledningen har arbetat med följande hinder: Hur vi få tillbaka arbetsglädjen i alla delar av verksamheten? Hur ska vi få fler medarbetare som känner att de kan påverka verksamhetens utveckling och genomförande? Hur ska vi öka resurserna i kärnverksamheten? Det är dags att reflektera över vad vi gjort på central nivå. Blev det bara tomt prat? Nej, verkligen inte.

Delpensionering förenklas

När det gäller frågan om motivation och arbetsmiljö har vi fattat ett antal viktiga beslut. Vi har sett över reglerna till delpension och ska förbättra möjligheterna att få delpension från och med hösten. Vi har inlett en försöksverksamhet där våra polisassistenter får anmäla önskemål om förflyttning till annan ort för att främja vardagslivet. Vi inför metodstöd för arbetet med att ta större ansvar genom s.k. reflektion i vardagen. Vi utvecklar tekniken genom smarta telefoner. Vi förenklar avrapporteringssystemen under hösten. Vi ska fortsätta i denna riktning. Naturligtvis är den pågående lönerevisionen också ett viktig steg där jag hoppas att inriktningen är tydlig med bland annat högre ingångslöner och satsning på "sexåringar" (det vill säga poliser med minst sex års anställning).

Från pinnar till samhällseffekter

Lika viktigt att hantera är känslan av toppstyrning. I september ska vi lämna en plan till regeringen om hur vi avser att utveckla vår styrning. Den viktigaste delen i det arbetet är att gå från pinnar till samhällseffekter. En central del i arbetet blir att låta lokalpolisområdet och dess anställda ta ansvar över de lokala prioriteringarna. Jag brukar säga att jag inte kan sitta i Stockholm och tala om för de i Enköping hur de ska möta den lokala problembilden. De måste våra arbetskamrater i Enköping få göra. Att följa upp hur det går gör vi genom att lyssna av de boende i området bland annat genom förtroendemätningar och trygghetsundersökningar.

Fokus på kärnverksamheten

Den sista frågan som vi i ledningen arbetar med handlar om ökade resurser till kärnverksamheten. Här har vi gjort vissa framsteg, men mycket arbete återstår. Denna fråga blir en av de viktigaste punkterna i de tertialuppföljningar jag ska ha med region- och avdelningschefer kommande veckor.

Jag hoppas att alla chefer nu för samtal i sina grupper om de hinder som alla kan lösa på sin nivå. Om vi på alla nivåer och i alla sammanhang jobbar på detta sätt kan vi göra stor skillnad när det gäller den gemensamma arbetsmiljön och våra verksamhetsresultat. Jag ska noga följa upp hur arbetet går.

Till sist. Medborgarlöften är ett viktigt verktyg i vår ambition att komma närmare medborgarna. Idag har vi medborgarlöften en tredjedel av kommunerna. Innan årets slut ska vi ha täckt in de flesta kommuner. För att underlätta arbetet har ett nationellt projektet tagit fram ett metodstöd för att underlätta arbetet.