Ledningen: Tillsammans är bättre än konflikt

Polismyndighetens ledningsgrupp bjuder nu in Polisförbundets ledning till överläggningar angående genomförandet av reformen och den långsiktiga lönebildningen.

Under de senaste veckorna har intensiva diskussioner och förhandlingar förts mellan Polismyndigheten och Polisförbundet beträffande årets lönerevision. När vi nu inte kommit överens i en delfråga – om hur många som ska omfattas av lönesättande samtal – väljer Polisförbundet att ta fram det tunga artilleriet. Nu kritiseras något överraskande i sammanhanget hela arbetet med att genomföra reformen.

För att möta denna kritik avser rikspolischefen att nu bjuda in till överläggningar mellan polisens strategiska ledningsgrupp och Polisförbundets ledning för att söka former för hur vi kan jobba närmare varandra och skapa ett förtroendefullt klimat.

När det gäller löner fortsätter diskussionerna. En av huvudfrågorna har varit om det är rimligt att poliser i våra mest utsatta områden ska ha en sämre löneutveckling än andra poliser till följd av den pågående lönerevisionen?

Arbetsgivaren har drivit linjen att löner ska sättas i lönesättande samtal. Det var vårt enda yrkande i förhandlingen. Polisförbundet har motsatt sig detta.

Samtidigt har vi i polisledningen haft ambitionen att lönerörelsen ska understödja det som var en enig riksdags mål med sammanslagningen av polisen till en samlad myndighet – att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst i lokalpolisområden. Det gäller särskilt poliser som arbetar i brottsbelastade områden, bland annat i våra större städers utsatta förortsområden och stadskärnor.

I det läget går Polisförbundet fram med argument som gör oss förvånade. I sak finns det mycket som förenar de båda parternas ståndpunkter. Vi vill båda höja lönerna mer för poliser med några års yrkeserfarenhet.

Men Polisförbundets lösning, med nationell finansiering av löneökningarna, innebär att poliser i våra mest utsatta områden får avstå delar av sitt löneutrymme. I praktiken tvingas poliser i våra större städer med denna modell in i en period med lägre löneutveckling än vad arbetsgivaren önskar.

Dessutom har Polisförbundet krävt lägstanivågarantier för vissa grupper. Sådana garantier tar en stor del av löneutrymmet i anspråk och bygger in förväntningar för framtiden som minskar möjligheten att använda lönen för att premiera goda arbetsinsatser.

Det påstås att det infördes en lägstalön på 24 500 kr i löneavtalet augusti 2014. Det stämmer inte. I löneavtalet framgår tydligt att det handlade om en engångssatsning. Denna höjning finansierades dessutom helt genom att övriga poliser avstod mycket av sitt löneutrymme.

Trots det fick de nya polisassistenterna i somras en snittlön som nästan nådde upp till 24 500 kronor. Denna lönesättning gjordes utan att övriga poliser behöver avstå löneutrymme. Vi har alltså höjt snittnivån för inträde i Polismyndigheten med nästan 3 000 kronor utanför lönerevisionen. Detta är en kraftig satsning från arbetsgivaren som fler borde se som ett stort framsteg och inte tolka som ett ”löftesbrott”.

Satsningens baksida är att de som har jobbat några år har nästan samma lön som många nyanställda, i några fall till och med lägre lön. Det var vi medvetna om och det ska vi försöka justera. Men det är ett långsiktigt arbete där vi kanske inte når hela vägen i denna lönerevision. Riktningen om vart vi vill och är på väg är dock tydlig – poliser i yttre tjänst ska få högre löneökningar än andra.

Nu är vi i ett läge där en traditionell förhandling med lönesamtal väntar, istället för lönesättande samtal. Som arbetsgivare är vår inriktning densamma som tidigare.  Polisens lönepolitik ska understödja polisreformens grundtanke att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst i lokalpolisområden. Vi vill premieria de som jobbar under svåra betingelser och gör bra prestationer. Lönebildningen är ett viktigt instrument för att uppnå detta.

Nu fortsätter lönerörelsen. Under den tiden avser vi att fortsätta att ge information kontinuerligt. Vi avser dock inte att debattera med Polisförbundet genom publika ställningstaganden och inte heller använda hårda ord. Värdighet och respekt för sakfrågan bör vara vägledande.

Polisens nationella strategiska ledningsgrupp
Dan Eliasson, Mats Löfving, Ulf Johansson, Klas Friberg, Annika Stenberg, Carin Götblad, Ulrika Herbst, Klas Johansson, Dan Persson och Kajsa Möller.

Fakta: Den fortsatta lönerörelsen