Kränkningar måste motarbetas

Sexuella kränkningar på jobbet hör inte hemma inom polisen. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan deltog jag på två viktiga möten som handlade om problemen med sexuella övergrepp och trakasserier i samhället. Först träffade jag fem av mina myndighetschefskollegor i rättsväsendet. Vi diskuterade hur vi arbetar med frågan och enades om att vi behöver göra mer. Några av oss träffade också justitie- och jämställdhetsministern dagen efter för att berätta om hur vi hanterar frågan.

Nolltolerans råder

De diskussioner som har förts den senaste tiden visar att sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling är ett omfattande samhällsproblem. Ingen kan tro att polisen är ett undantag. Jag vet att det pågår ett eget upprop bland polisanställda och att man inom ramen för det delar erfarenheter som både är helt oacceptabla och kan vara brottsliga handlingar. Till våra medarbetare som har drabbats av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier vill jag verkligen betona vikten av att anmäla även om det kan upplevas som svårt. Vissa kanske inte vågar eller vill göra det men för att vi som arbetsgivare ska kunna agera så måste vi få bättre kännedom om problematiken. Ju mer konkret information vi har, desto mer kan vi rikta in insatserna. Inom Polismyndigheten råder nolltolerans mot kränkande särbehandling i alla former.

Krävs beslutsamhet

Jag har också beslutat att bjuda in arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen nationellt till en diskussion i denna fråga. Regioncheferna ska göra samma sak regionalt. Syftet är att skapa oss en bättre lägesbild och utifrån det identifiera vilka åtgärder vi gemensamt behöver arbeta vidare med. Jag vill se en större beslutsamhet för att motverka den här typen av oacceptabla handlingar. Men det krävs mer än nationella och regionala initiativ. Polismyndigheten är skyldig att utreda och vidta åtgärder om det framkommer uppgifter om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. I det arbetet måste alla bidra. Chefer och medarbetare på alla nivåer måste därför agera mot trakasserier och kränkningar. Tillsammans kan vi motverka den här allvarliga problematiken som inte hör hemma på någon arbetsplats, allra minst på en arbetsplats som har som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Läs mer Insatser mot sexuella trakasserier stärks

Pengar för löneökningar

I veckan har ledningsgruppen kommit långt i arbetet med att fördela resurstillskottet till regioner och avdelningsar under kommande år. Det nya för i år är att vi har lagt ut en treårig budget för att skapa långsiktighet. Regionerna kommer att få pengar för de 1 600 extra civilanställda som vi har och ska anställa jämfört med januari 2016. Vi har också fördelat resurser till de ytterligare 1 500 poliser som ska anställas till 2020. Vi har också avsatt 400 miljoner kronor på vår terrorförmåga och närmare 300 miljoner kronor på att bygga upp regionala IT-brottscenter. Därutöver har vi lagt ut närmare 5 miljarder kronor för kostnadsökningar kring lokaler, löner och andra gemensamma kostnader. Övervägande delen av detta går till regionerna. Utkastet till budget ska nu diskuteras med våra arbetstagarorganisationer innan vi fattar beslut. När detta är klart har vi skapat en kontinuitet och stabilitet som bidrar till mycket goda planeringsförutsättningar inför framtiden.

Polisen i framtiden

Nästa vecka har vi ett möte med polisens 200 högsta chefer. Vi ska bland annat diskutera Polisen 2024 – ett arbete som handlar om vilka utmaningar och krav som kan komma att ställas på polisen långsiktigt. Det handlar om vilka val och prioriteringar vi ska göra för att vara en modern organisation som följer och anpassar vår verksamhet för att hantera brotts- och samhällsutvecklingen idag och i framtiden. Här behövs en bred dialog med medarbetare, medborgare och våra samverkanspartners. Vi ska ställa frågor om deras krav och förväntningar på polisen. Resultatet av dialogen blir ett av underlagen för prioriteringar och inriktning av de resurser som vi har fördelat enligt ovan, samt vilka strategiska val polisen behöver göra fram till 2024 för att klara framtida utmaningar. Detta arbete blir utgångspunkten för den plan kring hur vi ska växa med 10 000 medarbetare till 2024, varav vi redan har fått medel för och har fattat beslut om 1 500 fler poliser och 1 600 fler civilanställda. Planen ska överlämnas till regeringen den 23 maj 2018.