Glädjande tillskott

Mer pengar till polisen, att leda med tillit och ny fordonshantering. Läs rikspolischefens veckobrev.

Idag kom ett mycket glädjande besked från regeringen. I den vårändringsbudget som regeringen formellt presenterar den 18 april tilldelas polisen ytterligare 700 miljoner kronor. Detta tillskott kunde inte komma mer lägligt. För att mildra effekterna av vårt ansträngda operativa läge med många våldsbrott och flera nya arbetsuppgifter har vi under det senaste året kraftigt ökat antalet anställda. För att få ekonomin att gå ihop lade vi i början av året därför en budget som byggde på att vi använde delar av vår anslagskredit. Regeringens beslut innebär nu att vi klarar finansieringen för 2017 på ett bra sätt.

Krävs mer på sikt

Men på längre sikt krävs ytterligare höjda anslag,vilket meddelades i vårt budgetunderlag. Här kommer möjligen en första indikation i den ekonomiska proposition som regeringen också presenterar den 18 april. Till den långsiktiga finansieringen måste vi också själva bidra genom effektiviseringar. En myndigheten ska leda till en billigare drift genom bättre planering och effektivare resursutnyttjande. Vissa märker redan av det och tolkar det som att pågår en besparing inom polisen. Då ska man komma ihåg att sedan i höstas har antalet polisanställda ökat kraftigt. Det gör att vi i år förbrukar mer pengar än någonsin och på det stora hela har vi en budget och personalresurs som vi aldrig haft tidigare. Därför blir regeringens besked den 18 april och i budgetpropositionen i höst mycket avgörande. Jag har höga förväntningar.

Från kontroll till tillit

I veckan har jag varit både i Ronneby och i Göteborg. I Ronneby träffade jag en stor del av cheferna i region Syd. Jag presenterade Carina Persson som ny regionchef och jag märkte att tillsättningen fick ett mycket positivt bemötande. Vid mötet med cheferna i Syd pratade vi om motivation och delaktighet och hur vi chefer hela tiden måste utveckla oss för att gå från kontroll till tillit i vårt ledarskap. Det här är en av de viktigaste frågorna i myndigheten de kommande åren.

I Göteborg besökte jag deras aktionsgrupp, som är ett 30-tal kollegor som är fredade för att jobba mot ett antal strategiska personer. Jag var bland annat med på en husrannsakan. En reflektion från detta är följande. Även om vi har viktiga rättsliga instrument till vårt förfogande så är det tydligt att frågan om hemlig dataavläsning, det vill säga tillgång till krypterad information, blir viktigare och viktigare. Jag ser fram emot att vi får nya möjligheter på detta område från riksdagen så snart som möjligt. Senast nästa år.

Utvecklad fordonsförsörjning

Sammanslagningen till en Polismyndighet skapar nya möjligheter inom en mängd olika områden. Ett spännande arbete pågår just nu kring polisens framtida fordonsförsörjning. Totalt finns drygt 5 500 fordon inom polisen, varav 3 500 är utryckningsfordon och av dem är cirka 1 900 målade. Under 2015 uppgick kostnaden för fordon till drygt 600 miljoner kronor. I fordonsfrågorna sitter vi fortfarande fast i en gammal struktur från de tidigare länspolismyndigheterna där fordonsservice är organiserad under ekonomiavdelningen (EA), fordonsvård i regionernas grupper för intern service och ägande av fordonen är fördelat på polisregionerna och avdelningarna. Detta skapar både otydlighet och ineffektivitet.

För att råda bot på detta har en förstudie genomförts som föreslår att EA, med vissa undantag, får ett huvudmannaskap för all fordonsförsörjning.  Det finns flera vinster med detta. En sådan är att arbetet för trafiksäkerhet kan förstärkas. De senaste fem åren har trafikolyckor med polisbilar orsakat över tusen personskador och fem dödsfall. En nationell styrning gör det också lättare att leva upp till de miljömål som myndigheterna ålagts inom fordonsområdet. En tredje vinst är att nationell styrning underlättar införandet av metoder och metodstöd i arbetet med polisens fordon. Naturligtvis måste denna förändring lösas i samförstånd med alla inblandade. Alla som har fordon som sitt viktigaste arbetsverktyg måste få bästa möjliga förutsättningar. Det gäller även vår personal som arbetar med fordonsfrågor.