Det krävs förändringar

Hur ska sexuella trakasserier motverkas? Läs rikspolischefens veckobrev.

Den viktiga diskussionen om sexuella trakasserier på arbetsplatser fortsätter. Nästa vecka ska jag träffa de som står bakom ett upprop bland polisanställda. Jag ser fram emot att höra deras tankar om vad Polismyndigheten bör göra. 

Insatser krävs

Nationella polisledningen har diskuterat denna fråga i flera olika sammanhang under hösten. Bland annat vid chefsmötet med våra 200 högsta chefer, vid insynsrådet, på våra ledningsgruppsmöten och i samtal med arbetstagar- och skyddsorganisationerna både nationellt och i alla regioner. De senare ska träffa hela ledningsgruppen nästa vecka. Vid ett uppföljningsmöte innan jul ska vi diskutera vilka åtgärder vi behöver vidta tillsammans. När detta publiceras sitter jag också i ett möte med polisens etiska råd, där jag har tagit initiativ till att diskutera denna fråga. När vi beslutar om vägen framåt finns några viktiga vägval att fundera över. En fråga är om åtgärderna enbart ska handla om sexuella trakasserier eller ska ta sikte på all kränkande särbehandling? En annan är om vi ska arbeta i befintliga strukturer eller om det behöver skapas några nya mekanismer? Här finns naturligtvis många idéer, men innan vi beslutar det ska vi samla på oss så mycket information som möjligt. Det ökar möjligheterna att fatta kloka beslut som varaktigt minskar sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom polisen. För det krävs förändringar och förstärkta insatser.

Trygga och rättsäkra arrester

I veckan talade jag på en konferens om utvecklingen av vår arrestverksamhet. Att frihetsberöva någon är en långtgående form av myndighetsutövning. Arbetet måste därför präglas av stor rättsäkerhet, respektfullt bemötande och god trygghet för både personal och intagna. En fråga som togs upp var säkerheten för personalen. Det är viktigt att vi följer de regelverk som arbetsmiljöverket har tagit fram, att vi tar tillvara inspektioner från JO och andra samt att vi följer upp och analyserar tillbud och arbetsskador. Det är också viktigt med noggranna säkerhetsbedömningar och att personalen kontinuerligt tränas för att kunna möta situationer som kan uppstå. Vi diskuterade också behovet av att utveckla vår samverkan med Kriminalvården. Det finns saker att utveckla, bland annat när det gäller deras ökade ansvar för handräckningsärenden. Det pågår ett intensivt arbete kring detta. En bra nyhet under konferensen var också att en ny handbok för arrestverksamheten är på gång. Ni som är direkt berörda: läs handboken!

It som effektiviserar

Våra mobila tjänstelösningar fortsätter att utvecklas i snabbt takt. Inom kort ska it-avdelningen lansera en ny inloggningslösning för polisiära appar i tjänstemobilerna kallat mobilt TjänsteID. Idag görs inloggningen, som gäller i 10 timmar, med en engångskod i RAKEL-enheten eller PAP. Snart kan inloggningen istället göras med hjälp av ditt mobila TjänsteID som låses upp med hjälp av en pinkod och/eller fingeravtryck. Nya lösningen släpps först  med en ny version av mPMF, men på sikt kommer alla polisens appar använda sig av samma lösning och inloggningsförfarande. Detta förenklar både inloggningen och ger tillgång till apparna dygnet runt. Denna möjlighet kan öka risken för att man inte kopplar av när man är ledig och att det görs otillåtna slagningar. Den riskbedömning som har gjorts visar dock att det kan motverkas genom utbildning och tydliga riktlinjer. Chefer måste också följa upp hur detta fungerar och alla medarbetare måste bidra med återkoppling. Den här nya tjänsten är ett bra exempel på hur vi med modern teknik kan förenkla och därmed effektivisera polisens arbete. Det kommer mer av denna vara framöver.