Fokus på polisen i veckan

Utredningsresultat och riksdagsbesök. Läs rikspolischefens veckobrev.

I veckan har det varit mycket diskussioner och uppmärksamhet kring vår verksamhet. Polisens utredningsresultat, utredningar av våldtäkter, tillämpning av ordningslagen och informationssäkerhet är det som har diskuterats mest. Mitt upp i allt detta hade vi en terrorinsats tillsammans med Säkerhetspolisen som gjorde att delar av organisationen fick gå upp i förhöjd beredskap.

Besök i justitieutskottet


Allt detta stod i fokus när jag besökte justitieutskottet i torsdags. Ursprungligen var det tänkt att handla om skjutvapenvåldet och situationen i utsatta områden. Men av förklarliga skäl tog de dagsaktuella frågorna över. Jag tycker det var ett bra möte med många relevanta frågor från utskottsledamöterna. Det är tydligt att politikerna vill se bättre resultat ì vår utredningsverksamhet. Jag beskrev det utvecklingsarbete som pågår men var också tydlig med att vi har haft ett ansträngt år med mycket dödligt våld och annan brottslighet som ökar. Det senare gäller till exempel sexualbrott och då särskilt våldtäkter. Det är uppenbart att vi måste satsa mer mot sexualbrott när vi blir fler anställda under kommande år.

Demonstrationer och IT-säkerhet


Politikerna hade också många frågor om hanteringen av demonstrationer och den tillståndsprövning vi gör. Jag känner att det finns en stor osäkerhet här i samhällsdebatten. Polisens uppdrag är att tillämpa gällande lagstiftning. Men när samhället förändras och nya situationer dyker upp är det naturligt att det som tidigare var ganska givet inte är det längre. Var olika gränser ska dras är i grund och botten en fråga för våra politiker. Därför tycker jag det är bra att statsministern nu har tagit initiativ till en bredare politisk diskussion om yttrandefrihetens gränser. Polisens ska självklart bidra med synpunkter i denna diskussion. Men det är inte vår roll att leda samtalet.

Justitieutskottet, liksom de medier jag pratade med efteråt, hade många frågor om hur vi hanterar vår informationssäkerhet. Jag var tydlig med att vi alltid behandlar känslig information i enlighet med de regelverk som finns. Det här är samtidigt ett komplicerat område. Det är skälet till att vi har bett Säkerhetspolisen om råd och vägledning om hur vi hanterar våra datanät och våra kommunikationslösningar. Det blir ett viktigt stöd i det fortsatta arbetet för att säkra skyddsvärd information i vår verksamhet.

Behöver något justeras?


I veckan har vi också haft en viktig diskussion i vår utökade nationella ledningsgrupp, där både region- och avdelningschefer deltar. Vi pratade om den åtgärdsplan vi beslutade om för ett år sedan och särskilt då punkten om behoven av eventuella justeringar i organisationen. Mycket av diskussionen kretsade kring gränssnitten mellan regionerna och avdelningarna. Matrisorganisationen med nationella avdelningar föreslås ligga fast. Men för att förbättra förutsättningarna för verksamheten föreslås ett antal konkreta åtgärder som nu ska anlyseras innan vi fattar ett definitivt beslut. Det handlar till exempel om verksamhetsuppföljning, sekretessprövning, kompetensutveckling och ansvaret för de regionala avdelningscheferna. I den plan som vi nu arbetar fram har vi satt tydliga tidsramar och vem som ansvarar för när frågorna ska vara åtgärdade. Det här blir en viktig del i arbetet med att slutjustera vår omorganisation. Ledningsgruppen ska återkomma till detta mer i detalj inom kort.

Utsatta områden


I veckan var jag också en av inledningstalarna på konferensen Sverige mot narkotika i Eskilstuna. Jag fokuserade mycket på narkotikaarbetet inom ramen för våra insatser i utsatta områden. Narkotika är en av de största drivkrafterna bakom brottsligheten i utsatta områden. Vi behöver alla, polisen, kommunerna, frivilligorganisationer, näringslivet med flera, göra ännu mer för att vända situationen i dessa områden. På samma tema träffade jag också styrelsen för Sveriges kommuner och landsting i veckan. Här fanns stort intresse. Framför allt för de handlingsplaner som har utarbetats för respektive utsatt område. De blir en given utgångspunkt för vårt fortsatta samarbete med kommuner och landsting. Här pågår nu ett internt arbete med att analysera och sammanställa de handlingsplaner som alla regioner har lämnat in till Noa. När det blir klart ska vi besluta om hur ska arbeta vidare som myndighet i de utsatta och särskilt utsatta områdena.