Basen ska växa

Hur ska tillskottet fördelas? Läs rikspolischefens veckobrev.

Igår hade vi möte med nationella ledningsgruppen. Många ämnen var på dagordningen. Mest intressant är vår diskussion om hur polisens budget ska fördelas. Det gäller framförallt de 7 miljarder extra som regeringen vill satsa på polisen fram till år 2020. Vi hade också en viktig diskussion kring arbetet om hur polisen ska utvecklas till 2024.

Satsning på basverksamheter

Satsningar på arbetsvillkor och arbetsmiljö är föremål för förhandlingar med arbetstagarorganisationerna just nu. Bortsett från dessa frågor är det ingen hemlighet att ledningsgruppen är överens om att basförmågan i regionerna ska ha högsta prioritet. Mer personal i ingripande, utredande och förebyggande verksamhet. En sådan prioritering väcker samtidigt flera frågor. Om vi till exempel ska utöka utredningsverksamheten, måste inte då också Nationellt forensiskt center tillföras medel för att inte bli en flaskhals? Om vi ska växa kraftigt kommande åren behöver inte då också HR växa för att klara av att rekrytera? Kan kanske ytterligare satsningar på IT frigöra mer arbetstimmar i kärnverksamheten? Här finns många svåra avvägningar om vad som ska prioriteras och i vilken takt.

Svår balansering

Jag har nu varit rikspolischef i snart tre år. Jag har sett den utveckling vi som ledningsgrupp har genomgått under dessa år. I början var de flesta ganska fokuserade på den egna verksamhetens villkor. Idag är situationen en annan. Samtliga pratar om behovet av balans mellan olika delar av organisationen. Olika delar av verksamheten ska fungera tillsammans och forma en helhet. Det låter självklart, men alla som suttit i en myndighets ledningsgrupp vet att det inte alltid är på detta sätt. Att få detta förhållningssätt att prägla arbetet på samtliga nivåer är en nyckelfråga för att nå framgång i vårt arbete.

En annan fråga vi diskuterade handlade om gränskontroller och vilket beslut vi ska ta om och när regeringen har fattat sitt aviserade beslut om fortsatt gränskontroll, men under nya rättsliga förutsättningar. Vi tänker initialt fortsätta med den ordning vi har och utöka kontrollerna inför toppmötet i Göteborg nästa helg. Sedan är tanken att kontrollernas kvalitet ska utvecklas. Noa:s gränssektion tar ett stort ansvar för att hitta formerna som förenar en god kontrollinsats med smidiga gränspassager.

Möte med regeringen

Idag på förmiddagen hade jag, Mats Löfving och Eva Årestad Radner vårt månatliga möte med statssekreterare och ett antal departementstjänstemän på justitiedepartementet. Denna gång deltog även justitie- och inrikesministern. Syftet med dessa möten är att stämma av läget och att diskutera viktigare frågeställningar. En av de frågor som bekymrar både vår organisation och departementet är attackerna mot blåljuspersonal och då inte minst sprängningen i Helsingborg och skjutningen mot en polis bostad i Västerås. Jag berättade att vi har gått in med omfattande stöd i berörda utredningar för att vi ska kunna lagföra de skyldiga. Utredningarna går framåt.

I relationen med departementet handlar många frågor just nu om det årliga regleringsbrevet med instruktioner till Polismyndigheten som regeringen beslutar om i december varje år. Från myndigheters sida vill man ha så lite återrapporteringskrav som möjligt eftersom det skapar ett betydande administrativ merarbete och tar fokus från kärnverksamheten. Regeringen vill samtidigt ha löpande redovisningar av hur verksamheten utvecklas för att kunna vidta nödvändiga politiska åtgärder. Båda dessa förhållningssätt är fullt förståeliga, men står ibland emot varandra. Vi brukar hitta en god balans mellan dessa båda behov och kommer säkert att göra det även denna gång.

Misstänkt intrång

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) meddelade i veckan att de bedriver en utredning om ett misstänkt dataintrång och brott mot tystnadsplikt. Misstankarna gör gällande att känslig information kan ha hamnat hos kriminella aktörer. Det här är naturligtvis mycket allvarligt. Det är av största vikt att vi skyddar känslig information noggrant. Det handlar om både effektivitet och integritet. Kriminella aktörer ska inte få kunskap om det arbete vi bedriver. Underrättelser och spaningsinformation är inte heller alltid verifierad och ska därför enbart finnas inom polisen. Vi har alla ett ansvar för att skydda vår känsliga information och slå larm om vi misstänker något missbruk. Det sker också en regelmässig övervakning, bland annat genom stickprovskontroller.

Valarbetet uppstartat

Polisen och Säpo fick igår ett uppdrag att stärka arbetet mot politisk motiverad brottslighet. Detta kommer att bli högaktuellt i valrörelsen och ligger rätt i tiden.

Under veckan har operationsplanering inför valet 2018 genomförts på polishögskolan med representanter från alla regioner och nationell nivå.  Polisen har en viktig roll att säkerställa att valet kan genomföras under säkra och trygga former. Mer om detta senare.

Lokala trygghetssiffror

Nästa vecka presenteras resultatet från NTU lokal. Detta är en vidareutveckling av den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som polisen har beställt av Brottsförebyggande rådet. Med denna studie kan vi börja följa upp resultat för trygghet, brottsutsatthet och förtroende ända ner på lokalpolisområdesnivån. Undersökningen görs med en helt ny metod och kan därför inte jämföras med tidigare NTU:er. Fördelen med denna undersökning är att vi nu får indikatorer för det lokala arbete som vi bedriver med kommuner och andra lokala intressenter. Undersökningen är inte bara polisens resultat. Det är hela samhällets resultat i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi förväntar oss därför att fler än polisen drar slutsatser och agerar utifrån undersökningens resultat.

Känner du någon som skulle passa som polis?

Vi måste bli fler poliser. Fler nya poliser måste utbildas kommande år. Den 13 till 30 november går det att söka till polisutbildningen som börjar i augusti 2018. Tipsa gärna personer du känner som skulle passa som polis. På polisen.se/blipolis kan den som är intresserad av att bli polis läsa mer om antagningskrav, utbildningen och jobbet som polis.