Rikspolischef Dan Eliasson: Det är upp till oss nu

Fler poliser ute i lokalsamhället. Att uppnå det blir polisens viktigaste satsning år 2016.

Fler poliser ska rycka ut på larm, göra brottsutredningar och förebygga brottslighet. Det kräver flera förflyttningar under året. Grovt sett är det fyra stora rörelser som ska frigöra resurser till det lokala polisarbetet.
 
1. Midjan på svensk polis måste minska. Med det menar jag att fler poliser ska ha placering i lokalpolisområden istället för polisområden eller regioner. En del av denna flytt har redan ägt rum, men mycket återstår. Det viktigaste är att det blir en verklig resursförstärkning och inte bara en flytt på papperet för statistikens skull.
 
2. Vi ska dra nytta av den nya ledningsstrukturen. Jämfört med tidigare har vi färre chefer och färre chefsnivåer. Direkt eller indirekt ska det ge fler poliser och ökad kompetens till lokal-polisområdena. Här vilar ett stort ansvar på chefer att ta till vara på all kunskap som finns. Allas kompetens ska användas på bästa sätt utifrån verksamhetens behov.
 
3. HR, ekonomi, juridik, it och kommunikation är nu organiserade som nationella avdelningar. Det skapar möjligheter att effektivisera och frigöra resurser till lokalpolisområdena. Nationella operativa avdelningen kan med sitt uppdrag också verka för större effektivitet genom spridning av bra arbetsmetoder och fler myndighetsgemensamma utvecklingsprojekt.
 
4. Alla regioner ska effektivisera arbetet. De flesta myndighetssammanslagningar ger effektiviseringar i verksamheten. Det går att effektivisera både i administrationen och i kärnverksamheten. Vi behöver till exempel inte ha vissa funktioner på lika många platser som tidigare.

Den stora utmaningen är att klara detta samtidigt som all annan verksamhet måste flyta på. För vi kan nog vänta oss en polisiär vardag i år som blir nog så utmanande som år 2015. Förutom personalrörelsen mot lokalpolisområden fortsätter sammanslagningen till sju regionala ledningscentraler.

På många sätt blir det andra året i den nya polismyndigheten ”de stora förflyttningarnas år”. Många ska byta arbetsplats, få nya kolleger eller en ny chef. Det ställer krav på att vi hjälps åt och hittar lösningar som för verksamheten framåt. Men som jag har sagt tidigare. Det som är bra för helheten och medborgarna kan bli besvärligt för enskilda. Här känner jag mig trygg i att vår gemensamma värdegrund innebär att vi alltid sätter allmänhetens behov av bra polisverksamhet i främsta rummet. Vi har stora utmaningar, men också stora möjligheter att göra skillnad.

En sak står dock klar. Omorganisationen ska ge bärkraftigare lokalpolisområden. Det blir en ödesfråga för vår trovärdighet. Därför måste resursförflyttningen bli tydlig och märkbar. Hur vi tillsammans lyckas med det kommer att avgöra om reformen bedöms som framgångsrik eller inte.