Rikspolischef Dan Eliasson: Mitt i en stor utmaning

Runt 700 000 asylsökande på fem år. Det är det högsta scenariot i Migrationsverkets senaste prognos om flyktingströmmarna.

Till det kommer anhöriginvandring och annan migration. Oavsett antalet står en sak klar. Det svenska samhället genomgår nu en stor prövning. Även polisens förmåga testas.

I det korta perspektivet gör prognosen ingen skillnad för oss. Den särskilda händelsen för att hantera migrantsituationen, Alma, fortsätter sin operativa inriktning. Med vissa personalförflyttningar har vi kunnat garantera ordningsläget vid centralstationer och hamnar. Vi har också på flera ställen kunnat återgå till ett normalläge för inre utlänningskontroller.

Men det finns osäkerhetsfaktorer om de långsiktiga konsekvenserna av läget. En sådan är om det införs inre gränskontroll. En annan är ett utökat uppdrag att avvisa personer som har fått avslag på sin asylansökan. Mer oro kring flyktingförläggningar, som brandattacker och ordningsstörningar, kan också kräva mer resurser.

För att bedöma de långsiktiga konsekvenserna har Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, fått ett särskilt uppdrag. Tillsammans med berörda avdelnings- och regionpolischefer ska han analysera och göra en strategisk bedömning av hur polisens verksamhet kan påverkas på lite längre sikt. Det handlar bland annat om budget, rekrytering, utbildning och verksamhetsprioriteringar. Uppdraget ska presenteras för ledningsgruppen och sedan överlämnas till regeringen senast i januari.

Jag har redan offentligt sagt att flyktingströmmarna innebär betydligt högre kostnader för polisen. Hur höga är för tidigt att slå fast. I anslagsprognosen som har lämnats till regeringen talar vi om ”flera miljarder kronor”.

En precisering ska ges i nyss nämnda redovisning till regeringen.
Vi får dock inte glömma att vår nya organisation ger oss ökade möjligheter att bemöta situationer som denna. Nu har vi flexibilitet att flytta resurser i landet, starka lokalpolisområden med lokal förankring och en nationell ledning när det behövs.

Samtidigt uppstår läget när vi redan är ansträngda. Omorganisationen är i ett kritiskt skede med tillsättning av drygt 2 000 gruppchefer, ombildning till regionledningscentraler och förflyttning av personal till de nya lokalpolisområdena. Det ställs nu stora krav på alla polisanställda. Klarar vi detta? Självklart gör vi det. Omställningen är väl förberedd och vi har många engagerade medarbetare som skyddar, hjälper och ställer till rätta. Vår robusta organisation är mycket väl tränad för extraordinära händelser. Håller vi ihop kommer vi alltid att klara vårt uppdrag.

En stor händelse nyligen var dådet i Trollhättan. Jag tror att vi alla känner en stor sorg över det inträffade. Lika förtvivlad som jag är över de som har dödats och skadats, lika stolt är jag över våra arbetskamraters agerande. Utredningen och de uppföljningar som görs efter denna typ av händelse får sedan visa vilka slutsatser vi ska dra av detta inför framtiden. 

Rikspolischef Dan Eliasson