Partiernas viktigaste polisfrågor

Svensk Polis skickade en enkät till partierna i riksdagen: Vilka tre polisfrågor tycker ert parti är viktigast att prioritera de kommande åren? Så här svarade de:

Socialdemokraterna:

Skapa en modern och attraktiv 3-årig högskoleutbildning för poliser. En högskoleutbildning och dess koppling till forskning är en självklar nödvändighet för att utveckla svensk polis, tillsammans med en utvecklings- och analysfunktion på central nivå som kan förbättra metodutveckling.

Förbättra polisens brottsuppklaringsförmåga. Det är viktigt att bryta trenden med allt färre uppklarade brott. Inte minst vad gäller vardagsbrotten.

Se till att den nya polisorganisationen sätter sig och stärka polisens förmåga att bekämpa den organiserade brottsligheten ytterligare samt förbättra möjligheterna till samverkan mellan myndigheter.

Miljöpartiet:

Sveriges poliser utför ett mycket komplext och viktigt arbete för att Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att bo i. För att polisen ska fungera bättre och stärkas i sitt uppdrag behövs ett antal åtgärder. Vi prioriterar att ge alla poliser en riktig högskoleutbildning, att förbättra arbetsmiljöarbetet med bättre handledning, åtgärder för att mäta kvalitet som inte bara handlar om pinnjakt och att skapa användarvänliga och effektiva it-stöd. Vi vill också arbeta långsiktigt för stärkt förtroende för polisen och ökad polisiär närvaro i människors vardag.

Vänsterpartiet:

Gör polisutbildningen till en högskoleutbildning med starkare band till polisverksamheten under utbildningstiden. Forskning och samverkan med andra utbildningsområden krävs bland annat för att utveckla mer effektiva metoder som är anpassade till dagens krav på polisen.

Inrätta en fristående myndighet som ska hantera den typ av anmälningar som i dag handläggs av Riksenheten för polismål. Brottsanklagelser mot poliser bör inte utredas av dem själva. Den instans som har våldsmonopol måste ha ett grundmurat förtroende för att upprätthålla sin legitimitet.

Förbättra såväl den fysiska som den psyko- sociala arbetsmiljön samt höj ingångslönen.

Centerpartiet:

Det viktigaste är att den nya polisorganisationen får komma på plats. För att det ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt med en nära dialog med medarbetarna.

Polisen måste få lugn och ro när den nya organisationen är på plats. Ständiga förändringar hindrar polisen från att kunna få ut sin fulla potential, både inom sin organisation och i samarbete med andra.

Vi vill också lägga fokus på att stärka polisens arbete i lokalsamhället, i samarbete med kommunen, organisationer och medborgare.

Moderaterna:

Polisen står inför många utmaningar de närmaste åren. Till att börja med ska den nya polisorganisationen komma på plats. Den nya organisationen skapar bättre förutsättningar för polisen att prioritera sina kärnuppgifter; att effektivt utreda och lösa brott. Både samhället och brottsligheten förändrar sig ständigt, det ser vi inte minst i samband med den ökande brottsligheten med kopplingar till internet. Det är därför viktigt att polisen bygger upp kompetens för att fortsatt kunna följa med i utvecklingen. Framgångsrika insatser har genomförts mot den grova organiserade brottsligheten. Nu behöver polisen även förbättra sitt arbete mot de vanligaste brotten, såsom inbrottsstölder, bedrägerier och våld i nära relationer.

Sverigedemokraterna:

Kraftiga straffskärpningar för grova och upprepade brott, i synnerhet för vålds- och sexualbrott. När de värsta brottslingarna sitter inspärrade är de inte heller ute i samhället och begår brott.

Nya möjligheter för polisen att komma åt den växande organiserade brottsligheten, med bland annat utökade befogenheter att beslagta tillgångar och använda hemliga tvångsmedel. Vi kallar detta Särskilda Metoder mot Organiserad Kriminalitet (SMOK).

Ytterligare fler civilanställda inom polisen. så att våra poliser kan syssla med annat än pappersarbete. Vi har redan medverkat till en förbättring på detta område.

Kristdemokraterna:

Att den nya polisorganisationen ska ges tid och resurser att få fungerande arbets- och samarbetsformer.

Satsningar för att markera mot vardagsbrottsligheten såsom inbrott måste göras. Det behövs fler synliga poliser i brottsutsatta områden och resurser att utreda dessa brott. Den som har blivit utsatt ska få ordentlig återkoppling även om utredningen läggs ned. Fortsätta satsningar mot organiserad brottslighet. Polisen måste ges möjlighet att ligga i framkant genom bland annat specialistkompetens. I detta arbete är det också viktigt att stoppa inslussningen av unga i kriminella gäng.

Folkpartiet:

Synlig och lokalt närvarande polis i hela Sverige. Alla har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde. Lokal närvaro bidrar också till effektivitet.

Fortsatt och stärkt mobilisering mot organiserad brottslighet. Polisen, Tullen, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och alla andra berörda myndigheter ska samarbeta ännu närmare för att punktmarkera yrkeskriminella.

Effektivare polisorganisation. Det är viktigt att intentionerna med den nationella polismyndigheten får genomslag. Polisorganisationen ska ha ett tydligt ledarskap med färre befälsnivåer. Resurser som frigörs ska användas bland annat till att sprida framgångsrika polisiära arbetsmetoder och kraftsamla mot speciella brottstyper.