"En formell skilsmässa från RPS"

Vad händer egentligen med Säpo efter den 1 januari 2015? Biträdande säkerhetspolischef Johan Sjöö har svaret.

Biträdande säkerhetspolischef Johan SjööDen 1 januari blir Säpo en egen myndighet. Vilka fördelar ser du med det?

– Det blir tydligare vilka som är polisens ansvarsområden och vilka som är Säpos. Det blir också tydligare för allmänheten vilket uppdrag vi har. En uppdelning innebär en sund maktfördelning mellan polisen och Säpo. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens uppdrag skiljer sig åt en hel del och våra ansvars-områden är olika.

Förändras Säpos verksamhet efter omorganisationen?

– Vårt uppdrag och våra befogenheter kommer att vara desamma som idag. Säpo är fortfarande en polismyndighet, vilket innebär att Sverige får två polismyndigheter den 1 januari 2015.

Hur påverkas samarbetet med polisen av omorganisationen?

– Det kommer inte att förändras eller försämras men vi kommer att behöva hitta nya, mer formella former för att styra samarbetet. Att Säpo blir en egen myndighet är mer av en formell skilsmässa från Rikspolisstyrelsen än någonting annat. Säpos verksamhet blir direkt underställd regeringen.

Vad innebär det?

– Det innebär ingen egentlig förändring. Redan idag har vi ett eget regleringsbrev, ett eget anslag och återrapporterar direkt till regeringen.

Säpo får ett insynsråd och en egen ansvarsnämnd. Varför?

– Jag välkomnar ett insynsråd. Det innebär att vi får ett råd med kunniga personer som är väl insatta i vårt område och följer vår verksamhet på nära håll. Eftersom en stor del av vår verksamhet måste vara sekretessbelagd är ett råd som lyder under samma sekretessregler som myndigheten i övrigt en bra plattform att föra en dialog. Rådet får insyn i vår verksamhet och får möjlighet att ifrågasätta och komma med förslag. Rådet fattar däremot inga beslut.