Rikspolischef Bengt Svenson: Bra polis kan bli bättre

Polisen, och polisens resultat, är ofta debatterad och inte sällan kritiserad. Därför är det välkommet att det nu har kommit en extern utvärdering gjord av Brottsförebyggande Rådet, Brå.

Rapporten kan sammanfattas så här:

Polisen gör i det stora hela ett bra jobb. Men fler brott kan klaras upp.

I rapporten Varför gav fler poliser inte ökad brottsuppklaring? undersöker Brå hur polisens resultat har utvecklats sedan år 2006, när satsningen på 20 000 poliser inleddes.

Där granskas hur polisen har använt resurstillskottet och sätter in resultatutvecklingen i ett större perspektiv – utifrån polisens faktiska förutsättningar att klara upp brott.

Vad säger då Brå? En viktig slutsats är att resursökningen i praktiken var liten. Antalet poliser, mätt som årsarbetskrafter per 100 000 invånare, ökade med fem procent åren 2006-2012. Resursökningen gick i begränsad utsträckning till utredningar av mängdbrott.

En annan slutsats är att många av polisens viktiga resultatmått pekar i positiv riktning. Tryggheten har ökat och förtroendet för polisen har ökat. Utsattheten för brott har minskat. Särskilt ungdomars brottslighet har minskat. Polisen bedöms ha ökat sin förmåga inom flera områden.

En tredje slutsats är att flera faktorer har medverkat till att personuppklaringen inte har ökat. Många av dem har polisen svårt att påverka. Antalet anmälda brott har ökat under senare år. En tredjedel av poliserna har bytts ut på grund av pensionsavgångar, varför många poliser är oerfarna. Konkurrensen med andra arbetsuppgifter har hårdnat och fler brott förundersökningsbegränsas. Fler brott kan också ha blivit mer svårbevisade, men det har Brå inte kunnat fastslå.

Slutligen indikerar rapporten att det finns vägar till förbättrade utredningsresultat. Ett försöksprojekt vid Norrmalmspolisen i Stockholm visar att det går att lyfta resultaten genom nya arbetsformer, mer samverkan och tydligare återkoppling. Det är åtgärder som Rikspolisstyrelsen har lyft fram tidigare. Till stora delar liknar Brå:s arbetsmodell Polisens nationella utredningskoncept (PNU).

Det finns områden där vi själva kan vara med och påverka resultatet. Visst kan personalförstärkningar, lagändringar och nya organisationslösningar underlätta. Men det går också att arbeta med frågorna i sin egen vardag. Det gäller var och en men cheferna har naturligtvis ett särskilt ansvar. Man måste hela tiden se över sin verksamhet. Hur kan vi utveckla metoderna? Hur kan vi trimma samarbetet med åklagarna? Går det att förbättra samverkan mellan poliser i yttre tjänst, jourpersonal och utredare? Även enskilda medarbetare kan ta många egna initiativ. Vi kan alla ställa oss frågan vad vi själva kan göra.

I vissa sammanhang har svensk polis framställts som mycket dålig på att klara upp brott. Brå:s rapport visar istället att uppdraget är svårt och att orsak och verkan är komplicerat när det gäller personuppklaringens utveckling. Rapporten visar också att brottsuppklaringen inte heller skiljer sig nämnvärt mellan Sverige och andra länder när hänsyn tas till skillnaderna i statistikredovisning.

Vi gör ett bra jobb. Men det kan bli ännu bättre.