"Polisen är till för alla"

Så ska polisen bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Jenny Sjökvist, du är samordnare för regeringsuppdraget om delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Vad innebär uppdraget?

– Polisen är till för alla, och ska arbeta på ett sätt som gör att så stor del av allmänheten som möjligt ges förutsättningar att tillvarata sina rättigheter. Det handlar om hur vi bedriver brottsbekämpande verksamhet, men också om polisens legitimitet i samhället.

På vilket sätt?

– Sverige har ratificerat en FN-konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och i den betonas den viktiga roll som rättsväsendet har i det här sammanhanget.

– Genom regeringsuppdraget har polisen, Domstolsverket och flera andra myndigheter fått ett särskilt ansvar för att driva utvecklingen inom området.

Vilka konkreta mål finns i polisens uppdrag? 

– Att internt öka kompetensen om funktionsnedsättningar och att kompetenshöjningen också avspeglas i arbetet. Dessutom ska polisen bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Hur når polisen dit?

– Genom interna utbildningsinsatser och intern information om förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättningar, och genom att förbättra möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med polisen.

Vad har gjorts hittills inom utbildningsområdet?

– Delar av polisutbildningen och vidareutbildningarna har analyserats och utvecklats för att ännu tydligare inkludera kunskap om olika funktionsnedsättningar, kopplat till polisens roll och olika arbetsuppgifter.

Och inom informationsområdet?

– Bland annat har informationen på polisen.se och på Intrapolis förbättrats för att det ska vara enklare för allmänheten och för anställda att få svar på frågor om rättigheter, stöd och hur förutsättningarna för trygghet kan påverkas av att ha en funktionsnedsättning.

Och tillgängligheten?

– Polisens e-tjänster har blivit fler och polisen syns allt mer i olika sociala medier vilket gör det lättare för allmänheten att ta kontakt.

Hur många personer i Sverige lider av funktionsnedsättning?

– Cirka 1 miljon människor, enligt Statistiska Centralbyrån, men det finns inga definitiva siffror.

Vilka funktionsnedsättningar omfattas?

– Alla. Allt från nedsättningar när det gäller rörelseförmåga, syn och hörsel till förståelse och koncentration.

Vad är på gång just nu inom uppdraget? 

– I mars genomför Rikspolisstyrelsen en utvärdering av vad som gjorts under 2013 och den ska redovisas till regeringen. Samtidigt fortsätter arbetet med nya insatser inom utbildning, information och kontaktmöjligheter.

När ska uppdraget vara klart? 

– En slutlig resultatredovisning ska lämnas till regeringen i mars 2016, men arbetet för likabehandling och tillgänglighet kommer fortsätta.