Rikspolischefen: Vi är framgångsrika

Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. På många sätt är vi framgångsrika i det arbetet och det ska vi vara stolta över.

Rikspolischef Bengt SvensonEtt mått på brottslighetens omfattning är hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott.

Denna andel har minskat de senaste sju åren, enligt Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökningar. 2005 var det 26 procent som sa sig ha varit utsatta för brott. I den senaste mätningen hade det sjunkit till 22 procent. Det är en betydande skillnad.

Samma undersökningar visar även att tryggheten ökar. Andelen personer som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället minskar.

Vi kan alltså konstatera att utsattheten minskar och tryggheten ökar. Det finns flera delförklaringar till denna positiva utveckling, och jag är övertygad om att vår närvaro och synlighet i samhället är en viktig faktor.

Stärkta av detta, ska vi arbeta vidare med det brottsförebyggande och det trygghetsskapande arbetet. Vi ska inte nöja oss med att utsattheten minskar generellt, utan vi ska studera Trygghetsundersökningarna noga och jobba än mer med att minska utsattheten för de grupper och områden där den inte sjunker.

Vi ska också fortsätta sträva efter att bli mer närvarande på rätt platser och vid rätt tider för att förebygga våld i offentlig miljö. Vi ska arbeta med sociala insatsgrupper och på annat sätt medverka till att nå ungdomar som riskerar komma in på en brottslig bana. Vi ska utveckla vårt framgångsrika samarbete med andra myndigheter i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

Vi ska fortsätta med vår satsning mot livsstilskriminella, där vi både slår mot brotten och tillsammans med andra aktörer i samhället arbetar för att förmå dessa människor att komma bort från sin kriminalitet.

Vi ska alltid agera strategiskt och förhålla oss till hur brottsligheten förändras. Utsatthet-en för brott minskar generellt, men samtidigt sker en påtaglig ökning av bedrägerier.

Mellan 2006 och 2012 har anmälda bedrägerier ökat från fyra till nio procent av den totala anmälda brottsligheten. Internetbedrägerier ökade under samma period med hela 1400 procent. Även ofredanden via internet och datorintrång har ökat.

Varje förändring i brottsligheten kräver att Polisen förändras. Det gäller både organisation och arbetsmetoder, men även vårt förhållningssätt. På grund av ökningen av bedrägerier har Rikspolisstyrelsen gett i uppdrag åt polismyndigheten i Stockholm att inrätta ett nationellt center som är specialiserat på denna brottslighet. Men det allra mesta av arbetet mot bedrägerier ska naturligtvis ske i det lokala arbetet runt om i landet. Varje myndighet har ansvar för att satsa och organisera sig så att man kan möta ökningen av denna brottslighet.

När det gäller bedrägerier behöver allmänhetens kunskap och medvetenhet öka. Det är något vi kan bidra med i vår information och våra dagliga möten med medborgare. Råd från poliser och polisanställda gör intryck. Det är ett förtroende vi ska använda oss av.

Vi får ofta kritik och ibland är den berättigad. Vi måste exempelvis utreda fler mängdbrott och jobba mer mot brott i nära relation. Men det ska inte glömmas att utvecklingen också är positiv genom att utsattheten minskar och tryggheten ökar. Det hade inte hänt utan oss. Lika mycket är den framtida utvecklingen beroende av oss och vårt arbete. Det förpliktigar och det inspirerar.