Rikspolischefen: Tack för alla era svar!

Alla anställda inom Polisen ska trivas på sin arbetsplats, kunna påverka verksamheten och göra ett bra jobb. Det är min självklara utgångspunkt som rikspolischef.

Rikspolischef Bengt SvensonDärför genomförs medarbetarundersökningen, för att se vad som förbättras och försämras. Den är vägledande för vad vi behöver prioritera.

Jag vill börja med att tacka alla anställda som tog sig tid att svara, det är ingen självklarhet. Jag vet hur hårt vi sliter inom Polisen, och jag får det bekräftat vid alla mina besök i polismyndigheter.

Det är bekymrande att helhetsbetyget i undersökningen minskat. Bland annat minskar nöjdheten med ersättningar och allmän trivsel. Till det negativa hör också att förtroendet för Rikspolisstyrelsens ledning av Polisen minskat. Det tar jag på stort allvar.

På senare tid har Polisen kritiserats för otillräckliga utredningsresultat. Samtidigt har jag ställt hårdare krav. Jag hade kunnat vara bättre på att då också lyfta fram allt det goda polisarbete som utförs varje dag runt om i landet. Jag har förstått att många inte känner att dessa insatser har fått den uppmärksamhet de förtjänar.

Under senaste åren har vi arbetat med att införa nya it-system inom Polisen. Det har visat sig vara en större utmaning än vi hade räknat med. Rikspolisstyrelsen arbetar nu hårt för att få systemen att fungera som det är tänkt: enkelt, effektivt och användarvänligt. Jag hoppas att ni har tålamod på vägen dit.  

Men det finns också det som är positivt i medarbetarundersökningen. Att många är nöjda med den närmaste chefen är glädjande och viktigt. Satsningen på chefs- och ledarutveckling har varit betydelsefull och vi ska fortsätta utveckla det direkta ledarskapet.

En långsiktig trend är också att fler känner att de är delaktiga i beslut som fattas och har en möjlighet att bidra till att utveckla verksamheten. Det är något vi måste bygga vidare på, för att allt engagemang ska komma till nytta.

Under mina många besök ute i verksamheten är just engagemanget något som imponerar. Det blir inte minst tydligt av de initiativ som tas för att utveckla verksamheten. Runt om i landet finns många goda idéer och nya arbetssätt.

I Helsingborg finns yttre förhörsgrupper, som vid våldsbrott i offentlig miljö tar upp förhör på plats och fullföljer utredningarna. I Uppsala är chefer schemalagda för tjänst under helger, för att stötta verksamheten. I Värmland kontaktas anmälare per telefon när en förundersökning läggs ned eller inte inleds, och får en personlig förklaring.

I Jämtland utreds brott av LKC-personal när omständigheterna medger. I Nordsam, de fyra länen längst i norr, sker en samordning av mängdbrott så att länsöverskridande seriebrottslighet upptäcks. I Halland granskas utredningsresultatet varje dag, sammanfattas veckovis och personal kan snabbt omprioritera efter behov.

Det är bara några av många framgångsrika exempel jag tagit del av runt om i landet. Samtidigt kan vi bli bättre på att lära av varandra, berätta om framgångar och bra arbetssätt. Det gäller framför allt utredningsverksamheten, där man på de flesta håll vittnar om att det är ett område där vi behöver utvecklas.

Jag är stolt över att vara rikspolischef, för jag vet att vi är en polis som arbetar hårt och gör ett bra jobb.

Rikspolischef Bengt Svenson