Rikspolischefen: En närvarande polis

Det är glädjande att våld i offentlig miljö fortsätter att minska.

Rikspolischef Bengt SvensonUnder första halvåret i år har det anmälts betydligt färre misshandelsbrott utomhus jämfört med samma period föregående år och det är en fortsättning på en positiv utveckling sedan flera år.

Det kan finnas många bidragande orsaker, som ändrade alkoholvanor och mindre ungdomskullar. Men jag är övertygad om att även Polisens inriktning att jobba förebyggande och problemorienterat på tider och platser där brotten begås har haft betydelse för utvecklingen. 

Trenden märks i nästan hela landet. Fokusering på hot spots tillsammans med krogtillsyn, särskilda helginsatser och mobila poliskontor, är några av de metoder som används. 

Det här är ett bra exempel på hur vår planlagda närvaro och tillgänglighet kan bidra till en minskad brottslighet och en ökad trygghet.  

Ett annat område där vi under de senaste åren utvecklat närvaron och tillgängligheten är sociala medier. Polisen har idag drygt 600 000 följare i sociala medier och när de sprider det de läst så når vi betydligt fler människor än så. Sociala medier har blivit ett viktigt kommunikationsverktyg för Polisen.

Vår närvaro ger medborgarna en ökad insyn i vår verksamhet. Vi visar människan bakom uniformen genom att vara öppna, berätta om vår vardag och föra dialog. Lika viktigt är att sociala medier är ett verktyg för att minska brottsligheten och det kan även vara till hjälp i utredningsarbetet.

Genom inlägg med brottsförebyggande information om till exempel internetbedrägerier eller genom att varna för lokala stöldvågor, kan vi bidra till att minska brottsligheten.

Det finns också exempel där stöldgods har kunnat återförenas med sin ägare genom information på Facebook och vi har fått in tips som hjälpt oss att lösa brott.

De som följer Polisen ger mycket positiv återkoppling på att vi finns där, men vår närvaro ställer också stora krav och vi kan fortsätta förbättras. En utvärdering av Polisens aktivitet i sociala medier visar på några viktiga utvecklingsområden.

Ett sådant område är att Polisen i än högre grad bör använda sociala medier för att få hjälp i utredningsarbetet. I utvärderingen pekas också på att arbetet inte får vara beroende av eldsjälar samt att det är viktigt att Polisen värnar om myndighetsuppdraget i ton och tilltal. 

Vi har byggt upp en fantastisk närvaro som framför allt är lokalt förankrad. Vi ska vårda det förtroende vi fått från de medborgare som valt att följa Polisen i sociala medier och vi ska se till att utveckla närvaron så att medborgarna och Polisen får ut största nytta. Att utgå från vårt uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten är givetvis ledstjärnan för det arbetet.  

Arbetet med att göra Polisen till en samlad myndighet fortsätter att gå framåt. I höst fattar Genomförandekommittén ett så kallat inriktningsbeslut om mål och organisation för den nya polismyndigheten. Samtidigt inleds också rekryteringen av de regionpolismästare som ska leda de sju polisregionerna.

Det är två viktiga steg i resan mot den nya organisationen. Parallellt pågår ett 40-tal projekt som arbetar med hur bland annat operativ verksamhet, IT, HR och ekonomi ska organiseras i den nya polismyndigheten. Flera hundra medarbetare samlade från alla polismyndigheter deltar med stort engagemang i arbetsgrupperna som tar fram beslutsunderlag till Genomförandekommittén. Successivt och metodiskt kommer vi allt närmare en gemensam polismyndighet.      

[Error: No property "Col2PuffEditor".]