Så mår poliser i yttre tjänst

Många hinner inte återhämta sig mellan arbetspassen och sömnproblem är vanligt. Det visar resultatet av en färsk enkätundersökning bland poliser i yttre tjänst.

Polis i trappa. Foto: Magnus SandbergFör fyra år sedan fick Hälsohögskolan i Jönköping i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att titta på varför arbetsrelaterade besvär är vanliga inom polisen. Det har skett genom fyra forskningsstudier*. Den tredje av dem, en enkätundersökning, genomfördes i år och resultatet presenterades i slutet av november. Enkätfrågorna handlade om både psykiska och fysiska aspekter i arbetet.

Enligt resultatet är ryggbesvär ett stort problem, 43 procent av poliserna svarade att de har ont i ryggen någon gång varje vecka. Många upplever att utrustningsbälte, skyddsväst och långa arbetspass i tjänstebilen är en bidragande orsak. Där framkom också med all tydlighet att träning, oavsett i vilken form, gör att ryggproblemen minskar.

Den psykosociala miljön

Del två av enkäten handlade om den psykosociala arbetsmiljön. Där visade det sig att 65 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation. Minst nöjda är poliserna på Gotland och i Norrbotten.

– Vi ville titta på om det var några skillnader mellan myndigheterna. Inte för att peka ut en viss myndighet utan för att problemen ska kunna åtgärdas så nära arbetstagaren som möjligt, säger Gunilla Wallin, arbetsmiljöhandläggare på Rikspolisstyrelsen, RPS.

På frågan om hur mycket man har att göra skilde det sig mellan de olika myndigheterna. Poliserna i Stockholm, Östergötland och Uppsala upplever högst arbetsbelastning.

Majoriteten, 63 procent, tycker inte att de får tillräckligt med sömn mellan arbetspassen och störst problem med återhämtningen har poliser som jobbar treskift.

Hälften av alla poliser uppgav också att de minst en dag i veckan eller mer är för trötta efter arbetet för att ha tid till familj, vänner eller fritidsaktiviteter.

– Det är uppenbart att många med treskift har svårt att få tiden att gå ihop. Det finns anledning att se över hur arbetstiden ser ut och om det kan vara aktuellt med annan form av schemaläggning, säger Gunilla Wallin.

22 procent har utsatts för våld

Tror du att det nya arbetstidsavtalet, som börjar gälla den 1 april 2014, kommer att förbättra situationen?

– Allt som ger möjlighet till återhämtning bör ses över. Det nya arbetstidsavtalet är en åtgärd i rätt riktning, men möjligheten till fler åtgärder bör ses över.

Drygt en tiondel har varit inblandade i någon form av konflikt med sin chef de senaste tre månaderna – de manliga poliserna lite oftare än de kvinnliga. När det gäller våld eller hot på jobbet uppgav 22 procent att de utsatts för våld ett par dagar i veckan eller mer. Nästan var tredje polis har någon gång känt behov av extern handledning av en psykoterapeut eller liknande.

– Frågan är om de som känt behov av det också har fått det. Sedan kan man fundera över varför inte fler har känt behovet, om det beror på att de har bra stöd av kollegerna och chefen, säger Gunilla Wallin.

Den fjärde och sista studien gäller tryckmätning i bilsätet under förflyttning med bil och den ska genomföras nästa år. Först därefter går det att dra slutsatser om vilka områden som ska prioriteras i framtiden för att poliser ska bli friskare.

4244 uniformerade poliser i yttre tjänst, varav 3  141 män och 1  103 kvinnor, svarade på enkäten. Majoriteten var i åldern 30–34 år. Andelen som arbetar treskift var 77 procent.

38 procent har svårt att psykiskt återhämta sig under fridagar.

17 procent
har svårt att sova för att de istället tänker på jobbet.

17 procent upplever sig otrygga eller känner sig utsatta för hot när de jobbar ensamma.

* De fyra studierna

1. Aktivitet hos polisen under de olika arbetspassen.
2. Analys av utrustningens påverkan på kroppen under gång.
3. Enkätundersökning.
4. Tryckmätning i bilsätet under förflyttning med bil.
Arbetet med studierna kommer att pågå fram till 2014 och publiceras på Intrapolis successivt då respektive studie är utförd och sammanställd. En slutlig rapport presenteras för RPS 2014.

Text Gerd Eriksson Foto Magnus Sandberg