Med fullt fokus på miljön

Miljöbrottsgruppen i Stockholm är unik. Utredarna är nämligen helt fredade från andra typer av utredningar.

–Vi är kanske naiva i Sverige. Vi tror så gott om vår miljö och våra myndigheter, men det förekommer brott.

Filippo Bassini pratar med eftertryck. Han är gruppchef för miljöbrottsgruppen vid Polismyndigheten i Stockholms län och har just berättat om ett pågående ärende: En anställd på ett avloppsreningsverk har manipulerat siffror i rapporterna till tillsynsmyndigheten. Personen har under lång tid uppgett att verket har släppt ut lägre halter av kväve och fosfor än vad som i verkligheten har gjorts. Resultatet kan bli att övergödningen av Östersjön ökar.

– Det är chockerande. Vi har aldrig sett något liknande och vet inte om personen har gjort det medvetet eller omedvetet, säger Filippo Bassini.

Alla har miljöbrottsutbildning

Miljöbrottsgruppen bildades år 2000 på länskriminalpolisen i Stockholm. Innan dess satt miljöbrottsutredarna utspridda på distrikten i Stockholms län. Alla i gruppen har miljöbrottsutbildning från Uppsala universitet.

– Fördelen med vår verksamhet är att vi får syssla enbart med vårt område. Jag vill påstå att vi är unika just i det avseendet i Sverige. På många håll i landet kan miljöbrottsutredarna tas i anspråk för andra prioriterade brott.

Filippo Bassini har mycket kontakt med miljöbrottspoliser i övriga Sverige. Han anser att alla borde enas under en och samma organisation inom polisen, men behålla den lokala anknytningen.

Hans vision är att de organiseras på sammas sätt som åklagarna har gjort i Riksenheten för bekämpning av miljö- och arbetsmiljöbrott, Rema. Den består av ett tjugotal åklagare och är en egen organisation inom Åklagarmyndigheten. 

Ett hundratal ärenden

Miljöbrottsgruppen utreder alla brott mot Miljöbalken och grova jaktbrott i Stockholms län. Det kommer in ungefär två brott i veckan och just nu pågår ett hundratal ärenden. Utredningarna tar ofta lång tid.

– En utredning är alltid en utredning, men det som skiljer miljöutredningar från andra är den komplicerade lagstiftningen, säger Christer Holmdal, som har arbetat på miljöbrottsgruppen sedan den startades.

– Förutom Miljöbalken ska vi ta hänsyn till föreskrifter och förordningar från till exempel Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Till detta kommer EU-lagstiftningen med sitt regelverk.

Tar prover på fältet

I stort sett alla ärenden kräver att utredarna, tillsammans med kriminaltekniker med särskild miljöbrottskompetens, åker ut på fältet för att titta på brottsplatser, ta prover och träffa tillsynsmyndigheter.

Anna Ullskog, som började för ett år sedan och är nyast i gruppen, säger att det är svårt att jobba med flera utredningar samtidigt eftersom de kräver total koncentration.

– En hel dag kan krävas bara för att sätta sig in i en utredning och komma fram till om det över huvudtaget är ett brott – och i så fall vilket brott det rör sig om, säger hon.

Just nu arbetar hon och en av hennes kolleger med fallet på avloppsreningsverket. Hon beskriver utredningen som komplicerad och intressant.

– Den handlar både om själva företaget och enskilda personer, vilket är ovanligt.

Tätt samarbete med andra

Cirka 80 procent av miljöbrottsgruppens ärenden kommer in
från tillsynsmyndigheterna, som länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Tullen, Kustbevakningen, kommunerna och Skogsvårdsstyrelsen. Resten är polisens egna ärenden, vanligtvis miljöbrott som ordningspolisen upptäcker i sitt dagliga arbete.

När tillsynsmyndigheterna upptäcker brott ska de göra en åtalsanmälan. Vanligtvis skickas den till en åklagare, som inleder en förundersökning och sedan skickar ärendet till miljöbrottsgruppen.

Eftersom poliserna är beroende av samarbetet med tillsynsmyndigheterna ägnar Filippo Bassini mycket arbetstid åt att vara ute och informera dem om hur polis och åklagare arbetar med brotten. Han uppmanar dem att kontakta miljöbrottsgruppen direkt efter att de upptäckt ett misstänkt brott.

– Då inleder jag en förundersökning och arbetet kan påbörjas inom en timme om det är akut. Då kan vi säkra bevis mycket snabbare och hålla förhör med rätt personer, säger han.

Ökar miljöbrottsligheten?

 – Inom avfallshanteringen ökar den lavinartat för att det finns mycket pengar i den verksamheten. Avfall är en handelsvara. Företag i Sverige köper in drygt 750 000 ton sopor varje år från övriga delar av världen. De förbränner eller återvinner avfallet och tjänar massor av pengar på det. Vi vill titta på hur hanteringen ser ut.
 
I Italien tjänar maffian stora pengar på avfallshantering.

– Det åtar sig att ta hand om sjukhusavfallet i hela regioner, vi pratar många ton. Sjukhusledningen betalar i god tro för att deras miljöfarliga avfall ska tas omhand på bästa sätt. Istället dumpas det rakt ned i Medelhavet, säger Filippo Bassini.

Grovt och organiserat

– Jag har inga belägg för att sådant händer i Sverige, men vi får inte vara naiva – grov organiserad miljöbrottslighet finns i hela EU så varför skulle Sverige vara förskonat?

Miljöbrottsgruppen får dessutom in tips på att det förekommer, men att ta itu med tipsen kräver underrättelsebaserat arbete och det finns det inga resurser till.

Men under våren ska en ny medarbetare rekryteras som under ett år ska ägna sig åt just underrättelsearbete, inriktat på illegala gräns-överskridande avfallstransporter. Ett aktuellt exempel är att ligor reser runt i Norden och samlar gamla uttjänta bilbatterier som de säljer i Litauen. Där får de mer betalt för blyet än i Sverige.

– De åker oftast till Litauen från Stockholms hamnar och det kan vara fyra till fem ton batterier i en last. Vi samarbetar med gränspolisen för att komma åt den här typen av brottslighet, säger Filippo Bassini.

En slagkraftig styrka

Han tycker att Sverige har mycket att lära av andra länder i Europa, där polisen har en egen miljöorganisation och jobbar tätt tillsammans med tillsynsmyndigheterna. England, Italien, Frankrike, Tyskland, Holland och Norge lyfts fram som föredömen.

– Inom några år kommer vi att ha ett välfungerande miljöbrottsarbete även här, säger Filippo Bassini.

– Vi är på gång, och när vi blir en polismyndighet hoppas jag att vi kommer att enas och bli en slagkraftig styrka inom polisen. 

Det här är miljöbrottsgruppen

  • Har funnits sedan år 2000.
  • Består av sju utredare och en gruppchef som fördelar arbetet.
  • Utreder miljöbrott, otillåten miljöverksamhet, bristfällig kemikalie-
    hantering, brott mot områdesskydd, strandskyddsärenden, CITES-brott, grova jaktbrott.
  • Utreder inte arbetsmiljöbrott, vilket miljöbrottsutredare i
    andra län gör.