"Vi har god kunskap om extremisterna"

Säkerhetspolisen svarar på frågor om massakern i Norge.

Vad fick dödsskjutningarna på Utöya och sprängdådet i Oslo för effekter i Sverige?

– Säkerheten runt norska ambassaden och Rosenbad stärktes över helgen men hotnivån för Sverige i stort är oförändrad sedan den skärptes från låg till förhöjd i oktober förra året.

Det mesta tyder på att en ensam man planerade och utförde massakern. Kan man i en demokrati skydda sig mot sådana personer?

– Enskilda hotutövare är alltid svåra att upptäcka men Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt med att förbättra sina arbetssätt för att hantera denna utmaning.

Den misstänkte gärningsmannen har bland annat angett höger-extrema åsikter som motiv. Finns den typen av strömningar i Sverige också?

– Man måste skilja på dem som är kontinuerligt engagerade i den så kallade vit makt-miljön och personer som agerar ensamma. De sistnämnda är oftast hatinspirerade snarare än ideologiskt orienterade och agerar mer impulsivt. Dessa två fenomen kan visserligen vara besläktade men hänger inte nödvändigtvis ihop.

Hur påverkar det Säkerhetspolisens arbete?

– Problemet är att hitta de enskilda hotutövarna, eftersom många av dem över huvud taget inte visar sig. Det finns flera internationella exempel där allvarliga terrordåd begåtts av personer som myndigheterna aldrig hört talas om tidigare.

Det har på vissa håll antytts att polisen fokuserat så mycket på hotet från islamister att man ”tappat bollen” när det gäller vit makt-miljön. Hur ser ni på sådana påståenden?

– Säkerhetspolisen anser sig ha god kunskap om extremistmiljöerna och har länge arbetat med att kartlägga och bedöma hotet från den svenska vit makt-miljön.

– 2009 skrev vi till exempel rapporten ”Våldsam politisk extremism” tillsammans med Brottsförebyggande rådet. Det är den största undersökningen i sitt slag som gjorts i Sverige.

Hur ser den svenska vit makt-miljön ut idag?

– Den är i mångt och mycket en ungdomsrörelse. Klädstil och musik utgör en stor del men ideologi och acceptansen för att använda våld som medel för att åstadkomma politisk förändring har också en central plats.

– Vit makt-miljön bedöms bestå av ett tusental personer, varav ungefär hundra är brottsaktiva. De saknar i dag både avsikt och förmåga att förändra det svenska statsskicket men kan utgöra ett hot mot enskilda individer.

Vad har internet för roll i vit makt-miljön?

– Många använder internet flitigt för att kommunicera och sprida sitt budskap men det är samtidigt viktigt att poängtera att extremistmiljöerna inte vuxit i takt med att nätets betydelse ökat. Varken brottslighetens karaktär eller antalet brottsaktiva har förändrats nämnvärt de senaste tio åren.

Personen på Säkerhetspolisen som svarat på frågorna kan inte framträda med namn och bild.