Rikspolischefen: Samarbete är nyckelordet

Den organiserade brottsligheten möter ett allt hårdare motstånd. Det är i stor utsträckning ett resultat av att vi samarbetar allt effektivare såväl inom Polisen som med andra aktörer i samhället.

En effekt av detta är i skrivande stund högst påtaglig i Polishusets säkerhetssal på Kungsholmen. Där pågår en rättegång mot 17 personer i ett nätverk i Södertälje. De är åtalade för bland annat mord och utpressning. Bakom rättegången ligger ett mycket omfattande utredningsarbete för att kartlägga en kriminell struktur.

Runt om i landet finns många andra exempel från senare tid på goda insatser mot organiserad brottslighet.

Flera av operationerna har genomförts inom ramen för den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, den så kallade GOB-satsningen. Vi samarbetar strategiskt genom att lägga ihop vår kunskap och skapar på så sätt den mest heltäckande lägesbilden över den organiserade brottsligheten vi någonsin haft. Sedan omsätter vi denna kunskap i operativt arbete.

En stor styrka med denna satsning är att vi inte bara utvecklar samverkan inom Polisen utan också med ett tiotal myndigheter utanför Polisen. Vi samverkar strategiskt genom att lägga ihop vår kunskap och vi omsätter sedan detta i operativt arbete.

Ett annat bra exempel på samarbete är Kronofogdens jourtelefon dit poliser kan ringa dygnet runt för att kontrollera om personer har skulder, varefter man direkt kan beslagta exempelvis en gripen persons motorcykel eller bil. Denna jourtelefon har gett oss ännu ett redskap mot grovt kriminella och deras livsstil.

Ytterligare ett exempel på samverkan, är hur vi skärper arbetet mot seriebrottslighet. Just samverkan är viktig mot dessa brottslingar, eftersom de rör sig snabbt över länsgränser. Denna kriminalitet gäller oftast mängdbrott, men den kan även ha kopplingar till grövre brottslighet.

På flera sätt utvecklar vi alltså med framgång samarbetsformerna för att allt effektivare komma åt brottsligheten.

Men det finns ännu mer att göra.

Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet inom Polisen, såväl i GOB-arbetet som på andra sätt, regionalt och nationellt.

I GOB-arbetet ska vi dessutom involvera myndigheterna utanför Polisen än mer. Jag tror att de kan bidra med ytterligare underrättelseinformation och delta mer i det operativa arbetet.

Vi behöver också i ännu högre grad få med andra samhällsaktörer i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Exempelvis kan näringslivet göra mer för att förebygga brott och öka upptäcktsrisken, genom olika kontrollsystem. Detta är särskilt viktigt eftersom vi ser en tydlig tendens till att den organiserade kriminaliteten allt mer nästlar sig in i näringsverksamhet och intresserar sig för allt fler branscher. Polisen kan bidra med information om hur brottsligheten ser ut samt ge råd för brottsförebyggande insatser. Nyligen bjöd vi in företrädare för näringslivet, kommunerna och de centrala fackliga organisationerna för att informera och erbjuda ett fördjupat samarbete.

Nyckelordet för att fortsätta att utveckla kampen mot den grova brottsligheten är samarbete. Det gäller såväl över Polisens egna myndighetsgränser, som med aktörer utanför Polisen.

Vi kan se goda resultat av hur vi utvecklat samverkan de senaste åren. Inspirerade av det ska vi fortsätta att gemensamt trimma arbetsmetoderna för att göra det allt svårare för den organiserade brottsligheten.