På väg mot bättre ledarskap

Tre år har gått sedan polisen drog igång en stor satsning på chefsutbildningar. Tre nya program startades. Har polisens ledarskap redan nu förändrats?

År 2007 startade polisens stora satsning på chefs- och ledarutveckling. Tre utbildningar sjösattes för chefer på de tre ledarskapsnivåerna: direkt, indirekt och strategisk nivå. Dessutom invigdes polisens chefs- och ledarcenter, som finns i tre regioner och som leds av Rikspolisstyrelsen.

Tomas Rosenberg som är beställare av och nationellt ansvarig för de nationella chefsprogrammen, tycker att verksamheten fungerar bra.

– Framför allt har den största utbildningen, ”Polisens chefsprogram – det direkta ledarskapet”, fått en enormt god respons i utvärderingarna. Av dem som gått utbildningen är 87 procent nöjda eller mycket nöjda med programmet i sin helhet och 92 procent tycker att de har mycket nytta av det de lärt sig.

Tomas Rosenbergs roll innebär att han till Polisens chefs- och ledarcenter ska formulera en beställning av den nationella chefs- och ledarutvecklingen utifrån de krav som ställs på polisverksamheten. Dessutom ska han följa upp att programmen når de mål som satts upp.

– Jag och Polisens chefs- och ledarcenter jobbar nära varandra. Vi har möten var fjortonde dag då vi diskuterar utbildningsprogrammen och hur de kan förbättras.

Just nu ligger fokus på att polisens underrättelsemodell, PUM, ska bli en naturlig del i alla program, ur ett lednings- och styrningsperspektiv.
Under de första åren har utbildningarna främst riktat sig till dem som redan är chefer.

En nyhet är att Polisens chefs- och ledarcenter på senare tid har arbetat fram program för hur man identifierar framtidens chefer på direkt, indirekt och strategisk nivå.

Boel Håkansson är tf chef för Polisens chefs- och ledarcenter, region syd.

– Vi vill hjälpa myndigheterna att dels hitta framtida chefer som motsvarar de ledarkriterier som Rikspolisstyrelsen har antagit, dels erbjuda en utveckling som startar redan innan man går in i sin nya tjänst, säger hon.

Kan man redan nu se att ledarskapet inom polisen har förändrats? Tomas Rosenberg säger att det krävs mer tid innan frågan kan besvaras. Effekten går inte från svart till vitt utan kommer smygande. Men en förändring, som syns i utvärderingarna av utbildningen i det direkta ledarskapet är att kunskapen om och förståelsen för polisens verksamhetsmål har ökat.

– En person som jobbat inom polisen sedan 1976 skrev till exempel i en utvärdering ”Äntligen förstår jag varför målen ser ut som de gör”, säger Tomas Rosenberg.

Varför drogs då satsningen på chefsprogrammen igång? Bakgrunden är det som kommit fram i flera utredningar, bland annat de som gjordes efter Göteborgskravallerna 2001. I en av dem talade man om risken för ett abdikerande ledarskap bland första linjens chefer.

– Det fanns en tendens att första linjens chefer inte såg sig som arbetsgivarföreträdare, utan mer som talesmän för arbetsgruppen gentemot arbetsgivaren, säger Tomas Rosenberg.

För att stärka cheferna inom polisen behövdes en nationell sammanhållen chefs- och ledarutveckling. Det hade inte funnits någon sådan sedan den gamla polischefsutbildningen startade för sista gången 1992.