Att hjälpa unga bort från brott

Något av det viktigaste vi inom Polisen kan göra är att hindra en ung människa från att slå in på brottets bana.

Förutom att vi hjälper en kille eller tjej som annars hade hamnat snett i livet, så förhindrar vi brottslighet som skulle ha begåtts. Med andra ord är det både en social insats och en brottspreventiv åtgärd.

Tonåren är den period i en människas liv där risken är störst att han eller hon ska begå ett brott. De flesta yrkeskriminella startar sin bana redan i unga år. Samtidigt är ungdomen den tid då möjligheten är som störst att påverka den som begår brott.

Att motverka ungdomsbrottslighet handlar till stor del om förebyggande arbete. Det gäller att vara närvarande i miljöer där ungdomar vistas och att visa att vi bryr oss. Vi ska synas och vi ska se. Genom att finnas på plats och etablera kontakter kan vi upptäcka gängbildningar, langning och ungdomar som lever i riskzonen för kriminalitet.

Arbetet måste ske i nära samverkan med socialtjänst, skolor, föreningar och andra aktörer i samhället. Vi kompletterar varandra och Polisen ska vara mycket aktiv och pådrivande i samarbetet.

Det jag skrivit här ovan är välkänt för oss i Polisen, men vi måste ständigt anstränga oss för att utveckla hur vi jobbar med dessa frågor och hur vi på bästa sätt får in dem i planeringen av vårt arbete.

Länspolismästarna Carin Götblad och Mats Löfving har nyligen på regeringens uppdrag skrivit varsin rapport om hur samhällets insatser mot ungdomsbrottslighet kan förbättras. Båda dessa rapporter kan rekommenderas till läsning och de innehåller flera goda förslag. En sak som är gemensam för dem är att de lyfter fram Polisens samverkan med andra aktörer i samhället som en viktig framgångsfaktor.

Jag vet att det görs mycket bra insatser runt om i landet i form av olika projekt och särskilda satsningar. Det är viktigt att vi kraftsamlar i insatser där det finns uppenbara problem. Men jag vill också understryka vilken stor betydelse det har att tänka på ungdomar i det löpande dagliga arbetet. Att rutinmässigt besöka platser där ungdomar vistas, är mycket värdefullt.

Det kan heller inte nog understrykas vilken betydelse det har att motverka användningen av droger. Vi vet till exempel vilken effekt alkohol har på våldsbrottsligheten. Att ha god bemanning på stora festkvällar är viktigt och att arbeta enligt Kronobergsmodellen vet vi är framgångsrikt.

En annan viktig del i arbetet mot ungdomars brottslighet, är att vi ska vara snabba när vi utreder vad som hänt när en ung person misstänks för att ha begått ett brott. Just för att det är en ung människa, är det särskilt betydelsefullt att samhällets reaktion kommer så snabbt som möjligt.
Riksrevisionen har kritiserat oss för att vi ofta inte håller tidsgränserna för utredningar. Även en inspektion vi själva har gjort visar på samma sak.

Det är absolut nödvändigt att vi bättrar oss. Utredningar av ungdomsbrott måste gå fortare, och det givetvis inte bara för att leva upp till en tidsgräns utan därför att det är viktigt att unga människor på glid snabbt och tydligt får klart för sig att de är fel ute. Likaså är det viktigt för brottsoffer som är unga att rättsväsendet agerar snabbt och hjälper dem i en utsatt situation. Gemensamt kan vi göra än mer för att motverka att ungdomar fastnar i en brottslig bana.

Bengt Svenson
Rikspolischef

För övrigt…
… är det glädjande att
Polismyndigheten i Kalmar i år förbättrat sitt utredningsresultat så markant. Det visar att det går att åstadkomma ett ordentligt lyft när man bestämmer sig.