Att värna vårt förtroende

Hur människor uppfattar Polisen är viktigt. Ju högre förtroende människor har för oss, desto bättre möjligheter har vi att utföra vårt jobb, skriver rikspolischefen Bengt Svenson i sin ledare.

Bengt Svenson rikspolischefDet är därför glädjande att ta del av den senaste undersökningen om svenska folkets förtroende för olika myndigheter och samhällsaktörer som gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Förtroendet för Polisen har ökat sedan förra mätningen. Vi är nu den samhällsfunktion näst sjukvården som svenska folket har störst förtroende för.

SOM-institutets rapport är dessutom inte den enda mätning som visar på ett högt och stigande förtroende för Polisen. Såväl Brottsförebyggande rådets trygghetsunder-sökning som en mätning vi själva låtit göra visar samma resultat.

Det höga förtroendet är något vi ska vara stolta över. Samtidigt ska vi vara ödmjukt medvetna om att förtroende är något som ständigt måste förtjänas. Det tar tid att bygga upp och det kan snabbt skadas. Därför får vi inte ta förtroendet för givet, utan måste varje dag jobba för att värna och stärka det.
Vi behöver ett högt förtroende för att kunna leva upp till vårt trygghetsskapande uppdrag. Förtroendet har också en rent operativ betydelse i vårt arbete mot brott-sligheten. Ju större tillit människor har till oss, desto bättre blir kontakten när exempelvis vittnesuppgifter ska tas eller när vi ger brottsförebyggande råd.

Vi kan själva göra mycket för att påverka förtroendet för oss. Vi vet av erfarenhet och genom undersökningar att det personliga mötet har stor betydelse för den enskildes bild av Polisen. Vad som är rutin för oss under en arbetsdag kan vara ett unikt möte för den vi talar med. De flesta har ju sällan direktkontakt med en polisanställd och när så sker är det betydelsefullt även om det gäller något så vardagligt som att hämta sitt pass.

Det är med andra ord inte bara vårt agerande i dramatiska situationer som är viktigt, utan även samtalet vid patrulleringen och artigheten vid trafikkontrollen. Jag vill inte minst framhålla den viktiga insats civilanställda gör som möter människor i receptioner och svarar i telefon. Den yrkesskicklighet och vänlighet de visar har stor betydelse för människors bild av Polisen.

Sedan är det självklart så att förtroendet inte bara avgörs av vårt bemötande. Ytterst avgörs det av hur människor uppfattar att vi klarar det uppdrag de har gett oss, det vill säga att bekämpa brottsligheten. Vi bedöms efter vårt resultat i siffror svart på vitt, men också efter hur kompetenta vi anses vara. Det betyder att vi måste leva upp till våra värdeord engagerade, effektiva och tillgängliga när vi planerar vårt arbete och när vi beskriver vårt sätt att jobba. Vi måste övertyga om att vi är en polis som följer med i ut-vecklingen och som alltid gör det bästa möjliga.

För att motsvara allmänhetens förväntningar, är det viktigt att vi har kunskap om vad som är människors bild av oss. Genom såväl vår dagliga kontakt med människor som genom de undersökningar som görs, kan vi lära mycket om vilka faktorer som har bety-delse för förtroendet. Väger vi in den kunskapen när vi fattar beslut och när vi ska förk-lara hur vi jobbar, hjälper det oss att värna om och stärka förtroendet. Vi har ett stort förtroende, och det ska vi slå vakt om.

För övrigt …
... ska vi vara aktiva vid skolavslutningarna och ha nolltolerans mot ungdomar som dricker alkohol på allmän plats.