Våldsoffer i lesbiska relationer extra utsatta

Stereotypa bilder av kvinnor försvårar polisens bedömning

Förövaren i en lesbisk relation spelar ofta det kvinnliga offret, vilket leder till att polisen griper fel person.
Det säger Eleonora Stolt, utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, och författare till en ny rapport om samkönat partnervåld.
Påståendet är hämtat från en amerikansk studie som tas upp i rapporten. Den visar att kvinnliga förövares strategi är att spela det kvinnliga offret för att slippa rättsliga påföljder. I studien beskrivs flera situationer där polisen har misslyckats med att identifiera förövaren.

Eleonora Stolt anser att det inte finns tillräcklig kunskap i Sverige om våld i samkönade relationer, vilket gör att det blir svårare att ge rätt stöd och bemötande till de våldsutsatta.
– Med hjälp av de internationella studierna kan ett stort antal faktorer, som även bör studeras i Sverige, lyftas fram, säger hon.
Författarna till den amerikanska studien, Hassouneh och Glass, anser att stereotypa föreställningar om lesbiska relationer och kvinnliga beteenden försvårar ett professionellt bemötande av lesbiska och bisexuella kvinnor som utsätts för våld i en nära relation. 
De skriver om myten om den lesbiska utopin befriad från våld och makt: ”En konsekvens av detta synsätt är att stereotypa bilder av kvinnor som fredliga, icke-våldsamma och kärleksfulla reproduceras, vilket försvårar en lesbisk eller bisexuell våldsutsatt kvinnas möjlighet att förstå och tolka erfarenheter av partnermisshandel”.

Deras studie visar även att kroppsstorlek påverkade polisens bedömning. En kvinna med mindre kropp antogs oftare vara offret.
I så kallade butch/femme-förhållanden* sågs kvinnor med ett butch-uttryck som förövare eftersom de antogs vara mer maskulina och därför våldsamma.
Kvinnor med femmeuttryck å andra sidan betraktades som mer feminina och passiva och därför offer.

Den amerikanska studien är skriven av Dena Hassouneh & Nancy Glass, 2008. Titeln är ”The influence of Gender Role Sterotyping on Women’s Experiences of Female Same-Sex Intimate Partner Violence”.

Butch och femme

Butch är en kvinna som klär sig i traditionellt manliga kläder.
Femme är en kvinna som klär sig i traditionellt kvinnliga kläder.
Används med varsamhet. Har inte något att göra med hur man beter sig.

Källa: Stockholm Prides ordlista för journalister, 2009.

Vanligt att förövare spelar offer

Det är viktigt för polisen att se att den ena parten kan vara dominant

Problematiken med förövare som intar offerrollen är vanlig i alla relationer med partnervåld, enligt kriminalinspektör Patrik Lillqvist, familjevåldsenheten i Stockholm.
Han berättar om ett fall som handlade om grov fridskränkning och grov misshandel i ett lesbiskt förhållande:
– Förövaren förklarade att hon nyligen hade fått barn och att det slog slint, vilket blev en förmildrande omständighet, man såg tecken på ”den goda modern”. Hon blev anhållen för grov misshandel istället för mordförsök. Efteråt visade det sig att hon hade haft samma beteende även innan hon fick barn.

Patrik Lillqvist tror att det generellt kan vara svårt att se att den ena parten i ett lesbiskt förhållande kan vara mer dominant.
– När du håller förhör, se till att bli ensam med den drabbade. Gör det till rutin att sitta själv med offret. Om hon inte vill det, försök att i största möjliga utsträckning få henne att ändra sig. Öppna upp för det fria berättandet, våga ställa raka frågor och lägg inte in dina egna tolkningar. Det gäller att bygga upp ett förtroende och att ge det mycket tid, säger han.
Han påpekar även att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv och pröva sina egna fördomar.
– Var mentalt förberedd och tänk på att förhållanden kan se ut på olika sätt.  

Fyra råd påbrottsplatsen

1. Se till att den utsatta börjar prata.
2. Dokumentera skador och tecken på strid, videofilma gärna.
3. Se till att få fram vittnen och stödbevis.
4. Få den utpekade, misstänkte att prata.
Källa: Patrik Lillqvist, Familjevåldsenheten i Stockholm