Så ser partierna på polisens framtid

Vilka tre polisfrågor tycker ert parti är viktigast att prioritera de kommande åren? Så svarar partierna:

Moderaterna:

”Vi vill behålla nivån 20 000 poliser och fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro i samhället. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar.

Vi vill ha en effektivare polis. Fler brott ska förebyggas och fler brott ska klaras upp och lagföras. Resultatmätningen bör förbättras och ett tydligt och meningsfullt resultatansvar införas på alla nivåer. It-stödet behöver förbättras för att skapa bättre förutsättningar för snabba inledande utrednings-insatser på fältet.

Dagens organisation medför en risk för samordningsproblem och dåligt resursutnyttjande. Vi vill se över polisens organisation för att säkerställa en effektiv verksamhet, tydliga ansvarsförhållanden och god lokal förankring.”

Folkpartiet:

”Dagens 21 polismyndigheter bör ersättas av en sammanhållen myndighet för hela Sverige. Målet är en mer effektiv polis och att själva verksamheten lokalt kan komma närmare medborgarna genom fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklaring av brott. Polisens arbetsuppgifter bör renodlas samt fler civila specialister anställas.

En nationell enhet mot grova brott bör skapas som kan prioritera och leda operationer över hela landet. Där bör stora delar av Ekobrottsmyndigheten ingå. Penningtvätt ska kriminaliseras och synen på vapenbrott skärpas.
Polisutbildningen ska vara en högskoleutbildning. Samhället blir alltmer komplext och studenterna behöver få en bra teoretisk grund att stå på.”

Kristdemokraterna:

”Polisens viktigaste uppgift är tryggheten i samhället. Att förebygga och beivra brottslighet är därför grunduppgifter som polisen måste förbättra, samt att få ner brottsligheten genom förebyggande arbete med ungdomar och genom att öka upptäcktsrisken för alla brott. Även ”vardagliga” brott kan drabba människor hårt och rubba deras trygghet. Polisens arbete måste effektiviseras. Polisen ska vara tillgänglig och synlig. Därför är det viktigt med ett lokalt förankrat arbete.

Polisens samverkan med andra myndigheter och organisationer är prioriterat.

Vi vill också få en ny treårig akademisk polisutbildning på plats under nästa mandatperiod, där två praktikperioder varvas med de teoretiska studierna.”

Centerpartiet:

”Vid årsskiftet kommer vi ha drygt 20 000 poliser i tjänst i Sverige. För att deras samt övriga polisanställdas kompetens ska användas effektivt ser Centerpartiet som bland de viktigaste frågorna att:

Reformera polisutbildningen och ge den tydligare koppling till forskning och specialisering.

Utreda förutsättningarna för att skapa en polismyndighet, istället för dagens 21 polismyndigheter, samt öka den lokala förankringen.

Modernisera polisens it- och datasystem och bland annat införa ett nytt databaserat uppföljningssystem där polisen kontinuerligt kan följa var de anmälda brotten begås och därmed sätta in snabba insatser just där.”


Socialdemokraterna:

”Kampen mot den organiserade brotts-ligheten är en av de allra viktigaste frågorna. Det finns tydliga kopplingar mellan grov organiserad brottslighet och terrorism som inte sällan finansieras genom allvarliga brott. Vi vill slå ihop Rikskriminalpolisen, Säpo och Ekobrottsmyndigheten till en nationell spetsorganisation med namnet Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet, REKO. Det ger en kraftfullare mobilisering mot organiserad brottslighet och skapar en tydligare ledningsfunktion inom Polisen. Revirtänkandet minskar och informationsflödet fungerar bättre.

Vi vill även att polisen blir en myndighet istället för dagens 21 myndigheter. Dessutom vill vi ha en akademisk polisutbildning.”

Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en akademisk och förlängd polisutbildning. Det behövs för att ge poliser bättre förutsättningar att känna sig trygga att möta olika situationer. Det skapar också bättre förutsättningar för forskning och utveckling av polisarbetet.

Vidare vill vi ha en fristående organisation för brottsutredningar mot poliser och åklagare. Polisens förtroende skadas när brister ibland förekommer i de internutredningar som nu görs.

Vi vill dessutom slå ihop de olika länsmyndigheterna till en nationell polismyndighet för att uppnå högre effektivitet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.”

Miljöpartiet:

”Vi vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Det kan öka bredden i rekryteringen av poliser och ger blivande poliser bilden av polisutbildningen som en merit som går att använda också om man väljer en annan karriär senare.

Vi vill införa en fristående utred-ningsmyndighet för poliser och åklagare som är misstänkta för brott. Vi vill på detta sätt skärpa rättssäkerhets-kraven och därigenom hoppas vi öka allmänhetens förtroende för polisens oerhört viktiga verksamhet.

Vi vill att polisen mer effektivt samverkar med övriga myndigheter för att bekämpa våld i relationer. Frågan är högt prioriterad, men kräver noggrann samverkan med socialtjänst, sjukvård, frivilligorganisationer med flera.”

Läs mer: Analys - Partierna eniga i många polisfrågor